Research News

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 24: ปิดตำนานงานเขียน 24 ชั่วโมง

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ (สกสว.) ขอเชิญนักศึกษา บุคลากรสายวิชาการและปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรม 24: Acta Apocalypto (24: ปิดตำนานงานเขียน 24 ชั่วโมง) เพื่อจัดทำต้นฉบับบทความวิจัยส่งวารสารในฐานข้อมูล ISI หรือ TCI ให้ได้ใน 24 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 13.00 น.ของวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม ถึงเวลา 13.00 น. ของวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

“24” เป็นกิจกรรมหนุนเสริมการตีพิมพ์รูปแบบแตกต่างจากทั้งหมดที่เคยมีมา ที่ผู้เข้าร่วมตั้งเป้าหมายร่วมในการ “พัฒนาต้นฉบับบทความแล้ว submit ไปยังวารสารในฐานข้อมูล ISI หรือ TCI ภายในเวลา 24 ชั่วโมง” ซึ่งผู้เข้าร่วมจะได้รับคำแนะนำจำเพาะกับต้นฉบับแต่ละงานอย่างครบวงจร ทั้ง การขับเน้นจุดเด่นของงาน สไตล์การเขียน การใช้ภาษา การใช้ฐานข้อมูล ISI หรือ TCI อย่างมีประสิทธิภาพเพื่ออ้างอิงบทความในการอภิปรายอย่างครอบคลุมที่สุด การเลือกวารสาร การจัดรูปแบบ การเสนอชื่อผู้ประเมิน การใช้ระบบ submission และการบริหารเวลาในการเขียน โดยวนการปรึกษาปรับปรุงต้นฉบับตลอดวันตลอดคืนใน 24 ชั่วโมง ทั้งแบบ face-to-face และ on-line

กิจกรรม“24” เหมาะกับ อาจารย์รวมทั้งผู้บริหารที่มีรายงานวิจัยแต่ไม่มีเวลาจัดทำต้นฉบับ บุคลากรสายปฏิบัติการและนักศึกษาที่มีผลงานแล้วแต่ยังไม่มีประสบการณ์ส่งบทความ “24” มีการจัดแล้ว 19 ครั้ง คือ 24: พระนครศรีอยุธยา, 24: นครราชสีมา, 24: สงขลา, 24: ปทุมธานี, 24: กรุงเทพมหานคร, 24: เชียงราย, 24: อุตรดิตถ์, 24: นครศรีธรรมราช Homecoming, 24: Secret Writers of Thasala, 24: Garden of submissions, 24: ภูเก็ต, 24: Pool of Publications, 24: Sleepless in Thaiburi, 24: ลำปาง@คงการ์เด้น, 24: The Maze Authors, 24: ยะลา@สมิหลา, 24: ภูเก็ต Season 2, 24: ราชบุรี, 24: มหาชัย

ผู้ประสงค์เข้าร่วม ต้องส่งร่างบทความ มายัง อีเมล sirisathitkul24hr@gmail.com ภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 (กิจกรรมครั้งนี้รับเฉพาะ ผู้ที่ส่งร่างต้นฉบับมาก่อนเท่านั้น)

TOP