Research News

ม.วลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยห้องปฏิบัติการตามข้อกำหนดของคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ”สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยห้องปฏิบัติการตามข้อกำหนดของคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ” ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้

สามารถดูกำหนดการได้ที่ shorturl.at/iJLQX
ลงทะเบียนง่ายๆ เพียงคลิก shorturl.at/fqQRZ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://rihs.wu.ac.th/?p=6752

TOP