Research News

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายในโครงการ "เผยแพร่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีครอบครัวสู่ชุมชน"สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ หลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายในโครงการ "เผยแพร่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีครอบครัวสู่ชุมชน" ในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ห้องบรรยาย 5301 อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.facebook.com/law.wu.ac.th/photos/a.850816251651876/2383765021690317/?

TOP