General News

ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้จัดการระบบร้านค้าจำหน่ายสินค้าแบบเบ็ดเสร็จ (Organizer) ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์จะคัดเลือกผู้จัดการร้านค้าจำหน่ายสินค้าแบบเบ็ดเสร็จ (Organizer) ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ช่วงประมาณกลางเดือนกันยายน 2561 ณ บริเวณพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยในการพิจารณาจะคัดเลือกจากประสบการณ์ ความพร้อม รูปแบบการจัดการ สิทธิประโยชน์ และข้อเสนออื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ขอบเขตในการดำเนินการและความรับผิดชอบของผู้จัดการระบบร้านค้าจำหน่ายสินค้าแบบเบ็ดเสร็จมีดังต่อไปนี้

1.จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดหา/จัดการผู้ประกอบการร้านค้าย่อย ภายในพื้นที่ หรือบริเวณที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด
2. จัดจำหน่ายสินค้าตามประเภทดังนี้

2.1 ร้านดอกไม้และของที่ระลึก โดยมีผู้ประกอบการร้านค้าย่อย ไม่น้อยกว่า 15 ราย ซึ่งในจำนวนนี้จะต้องมีร้านค้าย่อยในจังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่น้อยกว่า 7 ราย
2.2 ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม โดยมีผู้ประกอบการร้านค้าย่อยไม่น้อยกว่า 30 ราย
2.3 จะต้องแจ้งประเภทสินค้าและบริการโดยระบุราคาในการจัดจำหน่ายพร้อมติดป้ายราคาจำหน่ายอย่างชัดเจน
2.4 ห้ามจำหน่ายลูกโป่ง ชุดชั้นใน หรือสินค้าที่ไม่เหมาะสม
2.5 ห้ามร้านบริการถ่ายภาพ หรือบริการอื่นใดที่ซ้ำซ้อนกับการให้บริการถ่ายภาพ เพื่อจัดทำเป็นของที่ระลึกในรูปแบบต่าง ๆ
2.6 ห้ามติดเครื่องหมาย โลโก้ หรือสัญลักษณ์ที่จัดทำเลียนแบบเป็นรูปตราสัญลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในสินค้าหรือของที่ระลึกใด ๆ โดยเด็ดขาด
2.7 ร้านค้าหรือบริการอื่น ๆ ที่ไม่เป็นการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมาย และไม่ขัดแย้งกับการจำหน่ายสินค้าและบริการหลักของมหาวิทยาลัย

3.จะต้องมีหน้าที่ในการต่อเชื่อมไฟฟ้าตามจุดต่อเชื่อมต่อที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนดและมีหน้าที่กำจัดขยะมูลฝอย อันเกิดจากการจัดจำหน่ายสินค้าภายในบริเวณพื้นที่จัดจำหน่ายและบริการตลอดจนชำระค่าไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายสินค้าและบริการ

ผู้สนใจยื่นเอกสารข้อเสนอเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการ แผนการดำเนินการ ประสบการณ์ (ถ้ามี) และข้อเสนอสิทธิประโยชน์ที่จะมอบให้แก่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ไม่น้อยกว่า จำนวน 55,000 บาท พร้อมยื่นหลักประกันซองเป็นเงินสดหรือเช็คธนาคารสั่งจ่ายให้มหาวิทยาลัย หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศ จำนวน 50,000 บาท ไปยัง ศูนย์บริหารทรัพย์สิน อาคารบริหาร (ชั้น 2) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยจ่าหน้าซองปิดผนึกถึง ประธานคณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ก่อนเวลา 12.00 น. และกำหนดเปิดซองคัดเลือกและสัมภาษณ์ผู้เสนอในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะคืนหลักประกันซองให้ผู้เสนอภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับพิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอที่คัดเลือกไว้ไม่เกิน 2 ราย จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลงและ ผู้เสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว การคืนหลักประกันซองไม่ว่ากรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://drive.google.com/file/d/1gjT-i-4sL8g3GbUfpZSOC8E4BiEGLYig/view?usp=sharin

TOP