Jobs News

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 2/2562 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จำนวน 6 ราย นั้น

บัดนี้ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือก ดังนี้

ผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริง

100 นายวิทยา ปานประยูร

ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง

005 นางสาวสุมารินทร์ สายละมุล
003 นางสาวธัญญาภรณ์ วงศ์พรต
004 นางสาวเอกอนงค์ อินนาจักร

อนึ่ง ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม


TOP