Research News

ม.วลัยลักษณ์ร่วมจัดกิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ณ ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์

คณะอาจารย์และนักศึกษาจากสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ จัดโครงการวลัยลักษณ์รักษ์สุขภาพ “กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่” เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ สนามหน้าเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อนำองค์ความรู้หรือนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ไปเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนพื้นที่ใกล้เคียงได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และเป็นการสร้างภาพลักษณ์และความสัมพันธ์ที่ดี การให้ความรู้ทางสุขภาพ การให้คำปรึกษาและการตรวจวัดทางการแพทย์กับชุมชน

กิจกรรมเริ่มตั้งแต่การลงทะเบียนข้อมูลส่วนตัว จากนั้นวัดความดันโลหิต ต่อด้วยการเจาะเลือดคัดกรองความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืช โดยใช้กระดาษทดสอบโคลีนเอสเตอเรส เพื่อนำไปตรวจหาสารเคมีในร่างกาย โดยเครื่องปั่นเลือด รอผลประมาณ 5 – 10 นาที จากนั้นนักศึกษานำผลมาอธิบายผลเลือดอยู่ในระดับใด และวิธีการดูแลตนเอง รวมทั้งประชาสัมพันธ์สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนที่มาเที่ยวตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์จำนวนมาก

กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ เป็นความร่วมมือของสำนักวิชาและหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยจัดกิจกรรมให้บริการด้านองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพแก่ประชาชนหลากหลายด้าน ตามความเชี่ยวชาญของแต่ละสำนักวิชา รวมทั้งฝึกนักศึกษาและเตรียมพร้อมสำหรับการให้บริการแก่ชุมชน รวมถึงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและสำนักวิชาภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อีกทางหนึ่งด้วย

ประมวลภาพกิจกรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cas.wu.ac.th/

TOP