Research News

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วิชาการรับใช้สังคม” และเยี่ยมชมนิทรรศการ Terminal 24

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วิชาการรับใช้สังคม” ในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม ถึง วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

การประชุมครั้งนี้นอกเหนือจากเป็นเวทีแลกเปลี่ยน การวิจัยและบริการวิชาการด้านรับใช้สังคม ให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และบุคลากรในเครือข่ายสถาบันภาคใต้ เครือข่ายชุมชน เครือข่ายภาครัฐ และเครือข่ายภาคเอกชน แล้ว ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการรับใช้สังคมของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ นิทรรศการ Terminal 24 พร้อมรับคำปรึกษาการเผยแพร่งานวิชาการรับใช้สังคมในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมและรับคำปรึกษาได้ในวันและเวลาดังกล่าว


TOP