Research News

ขอเชิญร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ณ ชุมชนต้นน้ำบ้านหลังอ้ายหมี อ.ชะอวดสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (โครงการการปลูกชกเพื่อเสริมรายได้และฟื้นฟูระบบนิเวศชุมชนต้นน้ำปากพนัง ภายใต้การสนับสนุนของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2562) ร่วมกับ กลุ่มลูกชกบ้านหลังอ้ายหมี ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหลังอ้ายหมี ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด กำหนดจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม” ในวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหลังอ้ายหมี หมู่ที่ 5 ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหนุนเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการปลูกต้นไม้ฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำและการสร้างเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ต้นน้ำบ้านหลังอ้ายหมีในอนาคต ด้วยการปลูกต้นชกและพันธุ์ไม้ท้องถิ่นในบริเวณริมชายห้วยและแปลงสวนยางนำร่อง และเพื่อการพัฒนาอาชีพของชุมชนภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นอกจากนี้ยังจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาชีพของชุมชนอีกด้วย อาทิ ลูกชก เครื่องแกง เสื้อมัดย้อมสีธรรมชาติ ข้าวเกรียบ ผักผลไม้ในฤดูกาล

สนใจเข้าร่วมกิจกรรมติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รัชฎา คชแสงสันต์ โทร 3559, 089-4741362

TOP