Education News

ขอเชิญ น้องๆ ม.6 ร่วมกิจกรรม Walailak Young Ambassador Camp รุ่นที่ 5ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กำหนดจัดกิจกรรมในโครงการ Walailak Young Ambassador Camp รุ่นที่ 5 ในระหว่างวันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยร่วมกับเพื่อนต่างสถาบัน พี่ ๆ นักศึกษา และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง ให้นักเรียนได้ค้นพบตัวเองในการเลือกหลักสูตรที่ใช่ สำนักที่ชอบ ในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้บรรยากาศการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยจัดในรูปแบบค่ายการเรียนรู้ เน้นให้นักเรียนได้รับข้อมูลการเรียนการสอน และศักยภาพด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว รับจำนวน 100 คน ทั้งนี้ นักเรียนที่สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนสื่อสารองค์กร โทร.0 7567 3725-30/080-3829444
เอกสารแนบ

- หนังสือเชิญ

- แบบตอบรับ


กำหนดการ Walailak Young Ambassador Camp รุ่นที่ 5
ระหว่างวันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

วัน/เวลา/สถานที่

รายละเอียดกิจกรรม

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา

08.00 – 09.00 น.

ลงทะเบียน ณ ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา

09.00 – 09.30 น.

กิจกรรมนันทนาการ  ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา

09.30 - 10.30 น.

 

10.00 - 10.30 น.

ชมสื่อวีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
พบปะนักเรียน – ต้อนรับสู่ค่าย – ชมสื่อวีดิทัศน์ “We are Walailak Young Ambassadors#1 -4”
โดย  คุณจิตตนา  หนูณะ หัวหน้าส่วนสื่อสารองค์กร
และพี่ ๆ นักศึกษา Walailak Young Ambassadors รุ่นที่ 1 -4
พูดคุย “สร้างแรงบันดาลใจในการเรียน”
โดย  ผศ.ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสังคมและกิจการพิเศษ
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รุ่นที่ 1

10.30 – 12.00 น.

พิธีเปิด Walailak Young Ambassadors รุ่นที่ 5
กล่าวต้อนรับ-แนะนำอธิการบดี
โดย  รศ.ดร.สุรินทร์  ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน
กล่าวเปิด และบรรยายพิเศษ “วลัยลักษณ์..มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ”
โดย  ศ.ดร.สมบัติ  ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

12.00 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 13.30 น.

พูดคุย “แนวทางการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”
โดย  รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

13.30 – 15.30 น.

“กิจกรรมเรียนรู้เมืองมหาวิทยาลัย Campus tour”

  • ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ณ อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

15.30 – 18.15 น.

“กิจกรรมเรียนรู้เมืองมหาวิทยาลัย Campus tour”
- Smart classroom และเปิดมุมมองใหม่ที่ศาลจำลอง
- Smart fitness  / สระว่ายน้ำสุดหรูกลางเมืองมหาวิทยาลัย
- สวนวลัยลักษณ์
-โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

18.30 – 20.30 น.

กิจกรรม “รับขวัญสู่ค่าย Walailak Young Ambassadors#5” ณ   อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา
โดย ศ.ดร.สมบัติ  ธำรงธัญวงศ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 รศ.ดร.สุรินทร์  ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน
รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี และคณาจารย์สำนักวิชา-วิทยาลัยต่าง ๆ
รับประทานอาหารเย็น ณ ริมสระว่ายน้ำ
- การแสดงต้อนรับ โดย นักศึกษาชมรมนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- ดนตรี “DCC & WMC”
- คาราโอเกะ

21.00 น.

เข้าที่พัก ณ อาคารพลศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา

07.00 – 08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า

08.30 - 09.00 น.

กิจกรรมนันทนาการ

09.00 – 11.00 น.

กิจกรรม สำนักวิชา-วิทยาลัย “หลักสูตรที่ใช่ อาชีพที่ชอบ” โดย คณบดี / คณาจารย์ สำนักวิชา-วิทยาลัย
- กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   - กลุ่มสังคมศาสตร์   - กลุ่มนานาชาติ

11.00 - 12.00 น.

“สหกิจศึกษา...สู่การปฏิบัติจริง”
โดย  อาจารย์ ดร.อัตนันท์  เตโชพิศาลวงศ์  ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
“การตัดต่อภาพ คลิปผ่าน application” โดย  อาจารย์สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์      

12.00 - 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.00 น.

“การจัดการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สู่สากล”
โดย  รศ.ดร.สุรินทร์  ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน

14.00 - 15.30 น.

“ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TCAS”  โดย  อาจารย์ ดร.พัชรี อิ่มศรี สำนักวิชาศิลปศาสตร์

15.30 - 16.00 น.

“การเรียนรู้ อยู่อาศัยในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”  : ทุนการศึกษา หอพัก สวัสดิการ ฯลฯ
โดย   รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณะ

16.00 – 18.00 น.

ตะลอนทัวร์สร้างสรรค์ภาพ/ทำคลิปประทับใจ/ ฝึกซ้อมการแสดง

18.00 น.

กิจกรรม “รวมใจ...รักวลัยลักษณ์” ณ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา
- ดนตรี WMC  โดย นักศึกษาชมรมดนตรีสากล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
กล่าวให้โอวาท
โดย  รศ.ดร.สุรินทร์  ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน
กิจกรรมการแสดงกลุ่ม - รับประทานอาหารเย็น

21.00 น.

เข้าที่พัก อาคารพลศึกษา

วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า

08.30-09.00 น.

กิจกรรมนันทนาการ

09.00-11.00 น.

“การทำ Portfolio ให้โดนใจกรรมการ”
โดย   คณบดี/คณาจารย์
- กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    - กลุ่มสังคมศาสตร์     - กลุ่มนานาชาติ

11.00-12.00 น.

- กิจกรรมบอกเล่าความประทับใจ
More than Words : Walailak Young Ambassadors โดย  ผู้แทนอาจารย์ และนักเรียน
- มอบรางวัลภาพ คลิป เด่นโดนใจ
- ปัจฉิมโอวาท มอบเกียรติบัตร และเข็มกลัด Walailak Young Ambassadors
โดย ศ.ดร.สมบัติ  ธำรงธัญวงศ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
และคณบดี คณาจารย์ สำนักวิชา-วิทยาลัยต่าง ๆ

12.00 น.

เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ                       

1. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2. การแต่งกาย  วันที่ 1 ชุดนักเรียน     วันที่ 2 ชุดไปรเวท    วันที่ 3 ชุดพละโรงเรียน
3. ที่พัก    

- นักเรียนพักอาคารพลศึกษา ห้องน้ำรวม แยกชาย/หญิง (รวมในค่าลงทะเบียน คนละ 500 บาท)
- อาจารย์พักโรงแรมเรือนวลัย 600 บาท/คืน/2 คน โทร.083-8538854 (ไม่รวมในค่าลงทะเบียน)
* อาจารย์จองห้องพักเอง

4. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานโครงการ : คุณสุภาณี เพชรานันท์ ส่วนสื่อสารองค์กร โทร.080-3829444


TOP