General News

นักเรียนโครงการ Walailak Young Ambassador camp รุ่นที่ 5 เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือฯ ม.วลัยลักษณ์

นักเรียนโครงการ Walailak Young Ambassador camp รุ่นที่ 5 เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562นักเรียนโครงการ Walailak Young Ambassador camp รุ่นที่ 5 เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 โดยกลุ่มนักเรียนได้เข้าเยี่ยมชมในส่วนของอาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 , 3 , 7 ซึ่งทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้พานำชมห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการทางด้านนวัตกรรมไม้และพอลิเมอร์ ห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐาน(กลึง เชื่อม โลหะแผ่น) ห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ ห้องปฏิบัติการทางด้านพืชศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางด้านนวัตกรรมอาหาร ห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน(ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา) และห้องปฏิบัติการทางด้านไฟ้ฟ้าและการสื่อสาร เพื่อให้กลุ่มนักเรียนได้เห็นถึงศักยภาพ ความพร้อม ทั้งด้านห้องปฏิบัติการและเครื่องมือของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เก็บภาพความประทับใจเหล่านั้นและนำมาประมวลภาพเพื่อให้ได้ชมตามลิงค์ด้านล่างนี้

ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cse.wu.ac.th/?p=7864

TOP