Jobs News

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนกิจการนักศึกษา

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 18/2562 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนกิจการนักศึกษา จำนวน 6 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2562 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกดังนี้

- ผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริง) คือ นางสาวนัจนันท์ หวายนำ
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง ดังนี้

1. นางสาวรุ่งทิพย์ จิตต์พันธ์
2. นางสาวอัคริมา พลกำจัด
3. นางสาวเกศนี คงเมืองแท้
อนึ่ง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม


TOP