Jobs News

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 20/2562 ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จำนวน 4 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2562 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกดังนี้

- ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นายแสงทิพย์ พรหมอักษร
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ นางสาวนัจนันท์ หวายนำ

อนึ่ง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม


TOP