General News

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ณ ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ณ ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ณ ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ สนามหน้าเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อนำองค์ความรู้หรือนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ไปเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนพื้นที่ใกล้เคียงได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และเป็นการสร้างภาพลักษณ์และความสัมพันธ์ที่ดี การให้ความรู้ทางสุขภาพ การให้คำปรึกษาและการตรวจวัดทางการแพทย์กับชุมชน โดยลักษณะของกิจกรรม เริ่มตั้งแต่การลงทะเบียนกรอกข้อมูลส่วนตัวในแบบสอบถาม จากนั้นวัดความดันโลหิต ต่อด้วยการเจาะเลือด จากนั้นจะนำผลมาอธิบายผลเลือดอยู่ในระดับใด และวิธีการดูแลตนเอง รวมไปถึงการให้บริการตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกายในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย ในการนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เก็บภาพความประทับใจเหล่านั้นและนำมาประมวลภาพเพื่อให้ได้ชมตามลิงค์ด้านล่างนี้

ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cse.wu.ac.th/?p=7892

TOP