Research News

ผลงานวิชาการรับใช้สังคมเครือข่ายวิจัยรับใช้สังคมภาคใต้ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิชาการรับใช้สังคม ครั้งที่ 2”

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ศูนย์บริการวิชาการ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ “วิชาการรับใช้สังคม ครั้งที่ 2” ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนงานวิจัยและบริการวิชาการด้านรับใช้สังคม นำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาต่อยอดงานวิจัย ตลอดจนพัฒนางานวิจัยไปสู่สังคม เพื่อยกคุณภาพชีวิตชุมชนต้นแบบอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน พร้อมด้วยคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาและบุคลากรในเครือข่ายภาคใต้ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมนำเสนอผลงาน นั้น

ผลงานวิชาการรับใช้สังคมเครือข่ายวิจัยรับใช้สังคมภาคใต้ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิชาการรับใช้สังคม ครั้งที่ 2” เป็นดังนี้
ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารงานประชุมวิชาการเพิ่มเติมได้ที่ https://qrgo.page.link/SBwkd และภาพกิจกรรมได้ที่ https://qrgo.page.link/Wmwum

TOP