Research News

หลักสูตรนิเทศศาสตร์ จับมือกับ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดกิจกรรมเสวนาย่อย หลักสูตรการผลิตสื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในระบบ Thai MOOC

หลักสูตรนิเทศศาสตร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดกิจกรรมเสวนาย่อย เพื่อประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการผลิตสื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในระบบ Thai MOOC และกิจกรรมประกวด Online VDO Clip เมื่อวันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กว่า 150 คน เข้าร่วม

โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ คณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ประธานในพิธีเปิด กล่าวว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติ กับกิจกรรมประชาสัมพันธ์โรดโชว์ “โครงการ ต้นแบบหลักสูตรการผลิตสื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์” และเล็งเห็นความสำคัญของงานโฆษณา ซึ่งเป็นสื่อที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้คนในสังคม เป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ การเติบโตของอุตสาหกรรมสื่อ และสินค้าอุปโภคบริโภคต่าง ๆ จึงควรมีการส่งเสริมการผลิตสื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ภายใต้หลักกฎหมายจรรยาบรรณวิชาชีพ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้การสนับสนุนการจัดทำหลักสูตรการผลิตสื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์เพื่อให้นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ผ่าน ทางออนไลน์ในระบบ Thai MOOC

ภายในงานมีนักวิชาชีพที่มีชื่อเสียงในวงการโฆษณา และการสื่อสารการตลาด ร่วมเป็นวิทยากร นำโดย คุณอ่อนอุษา ลำเลียงพล นายกกิตติมศักดิ์สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยและหัวหน้าโครงการหลักสูตรการผลิตสื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ คุณกิตติภพ มาเปี่ยม Strategic Planning Group Head ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนกลยุทธ์ในการโฆษณา บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จากัด (มหาชน) และ คุณธาราวุฒิ สืบเชื้อ รองนายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกฎหมาย มีการนำเสนอแนวคิด มุมมอง การผลิตสื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมแลกเปลี่ยนสาระความรู้เพื่อพัฒนาทั้งวงการวิชาการ วิชาชีพโฆษณา และการสื่อสารการตลาด ให้แก่คณาจารย์ผู้สอน นักศึกษา ด้านโฆษณาและการสื่อสารการตลาดในระดับมหาวิทยาลัย รวมไปถึงการแนะนำวิธีการลงทะเบียนเรียน หลักสูตรการผลิตสื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในระบบ ThaiMooc และรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ ประกวด “Online VDO Clip”

ปิดท้ายด้วยการฝึกปฏิบัติ วิเคราะห์ “การผลิตสื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์” มีผลงานเข้าร่วมจากนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรนิเทศศาสตร์ดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีอาจารย์ ธนภร เจริญธัญสกุล หัวหน้าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาการผลิตผลงานในครั้งนี้

TOP