General News

การเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการกับการสัมผัสประสบการณ์ในสถานประกอบการจริงของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์

การเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการกับการสัมผัสประสบการณ์ในสถานประกอบการจริงของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ OCC-346 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม (Industrial Hygiene) ของนักศึกษาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562การเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการกับการสัมผัสประสบการณ์ในสถานประกอบการจริงของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ OCC-346 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม (Industrial Hygiene) ของนักศึกษาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 โดยนักศึกษาได้ลงสำรวจพื้นที่เพื่อประเมินจุดเสี่ยงและเตรียมดำเนินการตรวจวัดทางสุขศาสตร์ ที่ บริษัท อีซูซุนครมอเตอร์เซลส์ (1991) จำกัด สาขาอ้อมค่าย ถนนอ้อมค่ายวชิราวุธ ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งในส่วนของโชว์รูม ศูนย์ซ่อมรถเล็ก ศูนย์ซ่อมรถขนาดใหญ่ ศูนย์ทำสีและตัวถัง โดยจะเข้าตรวจวัดความเสี่ยงด้านแสง เสียง ความร้อน และการสั่นสะเทือนต่อไป ในการนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เก็บภาพความประทับใจเหล่านั้นและนำมาประมวลภาพเพื่อให้ได้ชมตามลิงค์ด้านล่างนี้

ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cse.wu.ac.th/?p=7904

TOP