Research News

ม. วลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับ Campus France, Thailandวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้การต้อนรับ Mr. Pierre Dumont, Head of Campus France และ คุณพลวัฒน์ คันทะพรม Student Advisor จาก Campus France สถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหารชั้น 2การเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยคณะจาก Campus France สถานทูตฝรั่งเศสในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่มหาวิทยาลัยจะได้ขยายกรอบความร่วมมือกับสถาบันในประเทศฝรั่งเศส โดยเฉพาะความร่วมมือทางด้าน Mobility and Research Publication ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มโอกาสให้มหาวิทยาลัยฯ สามารถเข้าสู่การติดอันดับโลกได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยวัตถุประสงค์ของการมาเยือนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในครั้งนี้เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสในการทำกิจกรรมความร่วมมือด้านการศึกษาและวิจัยร่วมกับประเทศฝรั่งเศส ซึ่งสถานทูตฝรั่งเศสนำเสนอทุนการศึกษาประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 1) Eiffel Scholarship ทุนปริญญาโท และปริญญาเอก เน้นสาขา Engineering & Technology & Sciences, Law & Political sciences, Social Sciences, Economics & Business Management 2) Franco-Thai Scholarship เป็นทุนระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สำหรับผู้มีสัญชาติไทยที่อายุไม่เกิน 35 ปี ศึกษาในสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาของประเทศฝรั่งเศส 3) Junior Research Fellowship Program สนับสนุนทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกระยะสั้น 2-6 เดือนเพื่อไปทำวิจัยโดยใช้ห้องปฏิบัติการวิจัยที่ประเทศฝรั่งเศส 4) Mobility Program ทุนแลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนางานวิจัยร่วมระหว่างสถาบันไทยและฝรั่งเศส

ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.campusfrance.org

อนึ่ง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับหน่วยงานในประเทศฝรั่งเศสได้ดำเนินโครงการความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง อาทิ การดำเนินโครงการ Visiting Scholars และการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Grenoble Institute of Technology มาศึกษาวิจัยร่วมกับสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแพทย์ระหว่าง University of Angers กับสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และสำนักวิชาการจัดการ การทำวิจัยร่วมกับ French National Research Institute for Sustainable Development: IRD สำนักวิชาเทคโนโยโลยีการเกษตร เป็นต้น

ประมวลภาพ

TOP