Current Students

Activities/Uni News

ศูนย์เครื่องมือฯ ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ข่าวใหม่

ศูนย์เครื่องมือฯ ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ข่าวใหม่

กิจกรรมสนับสนุนเพื่อเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (Research Gap Fund ประจำปี 2563) ข่าวใหม่

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันและสถานที่จัด "อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง วิธีการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรและวิเคราะห์ความต้องการของเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ในการวิจัยและพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์" ข่าวใหม่

ศูนย์กิจการนานาชาติ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัย Xi’an Jiaotong University จัดฝึกอบรม IKCEST Training Program for Silk Road Engineering Science and Technology Development ข่าวใหม่

เครือข่ายสุขภาพจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศไข้เลือดออก ม. วลัยลักษณ์ จัดประชุมแกนนำสุขภาพทั้งจังหวัดเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกที่สอดรับกับนโยบายของจังหวัด ข่าวใหม่

ศูนย์เครื่องมือฯ ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล

ศูนย์เครื่องมือฯ ม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง Application of realtime PCR in food pathogen detection

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "วิธีการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรและวิเคราะห์ความต้องการของเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ในการวิจัยและพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์"

ศูนย์ความเป็นเลิศไข้เลือดออก ม. วลัยลักษณ์ ร่วมกับ เครือข่ายสุขภาพจังหวัดพังงา จัดประชุมแกนนำสุขภาพทั้งจังหวัดเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก

ม.วลัยลักษณ์ รับนักศึกษา โท-เอก บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ ถึง 30 ธ.ค.62

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอแจ้งหลักสูตรการฝึกอบรมประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 13 หลักสูตร

กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อสหกิจศึกษาและการทำงานจริงสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 และ 3 0

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระบบเภสัชศาสตร์ศึกษาของไทยและญี่ปุ่น

ขอเชิญน้องๆนักเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อ ม.วลัยลักษณ์ ประเภททุนความสามารถพิเศษด้านกีฬา...ทุนฟรี....เรียนดี....กีฬาเด่น

เปิดรับสมัคร ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบัน การศึกษาในประเทศ (UIS) ประจำปี 2563

นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ รับรางวัลจากโครงการประกวดการผลิตสื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์

ม.วลัยลักษณ์ รับนักศึกษา โท-เอก บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ ถึง 30 พ.ย.62

นักศึกษาจาก 7 ประเทศทั่วโลก ร่วมงานวันปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยนานาชาติ ม.วลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2562

รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน ร่วมรับชมและตั้งคำถามในการนำเสนอผลงาน ของนักศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

บริการจัดสอบ TOEFL ITP

ประกาศเชิญชวนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเพื่อเข้ารับเป็นผู้บริหารกองทุนส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งสำนักฯพร้อมเปิดสำนักงานใหม่อย่างเป็นทางการ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ลงพื้นที่พัฒนางานของเครือข่าย "โรงเรียนดูแลใจ"

ม.วลัยลักษณ์ จัดค่าย WU SET Camp #1 น้อง ม.ปลายทั่วภาคใต้ร่วมเรียนรู้วิชาชีพวิศวกร

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์กิจการนานาชาติ จัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาจาก Universitas Syiah Kuala ประเทศอินโดนีเซีย

ประกาศปิดให้บริการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ช่วงเทศกาลปีใหม่นี้

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Special Lecture - การพัฒนาบุคลิกภาพ

ขอเชิญชมรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ตอน “พัฒนาการ 3 ปี กับหลักสูตรนานาชาติ ม.วลัยลักษณ์”

รับสมัครผู้เช่าพื้นที่ร้านอาหารต่างๆ ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โดนใจคนรักสุขภาพ กับกิจกรรม “รวมพลคนเต้นแอโรบิก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”

ผลการแข่งขันแบดมินตัน กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “รอบคัดเลือกเขตการแข่งขันที่ 8” (กีฬาแบดมินตัน)

ขอเชิญร่วม ชม เชียร์ และส่งกำลังใจการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41

ขอเชิญชมและเชียร์ การแข่งขันแบดมินตัน กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 (รอบคัดเลือกเขตการแข่งขันที่8) วันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2562

ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติฯ (จักรยาน) วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ม.วลัยลักษณ์

ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติฯ (เทนนิส) วันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2562 ม.วลัยลักษณ์

ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และประชาชนที่สนใจ ร่วมกิจกรรม Aerobic Dance For Health ในโครงการสื่อสร้างสรรค์รวมพลคนเต้นแอโรบิก

รับสมัครนักศึกษา บุคลากร โครงการฝึกทักษะกีฬาปันจักสิลัตขั้นพื้นฐาน

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการ วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

เปิดรับสมัครสอนทักษะแบดมินตันขั้นพื้นฐานถึงระดับแข่งขัน ให้แก่ เยาวชน และบุคคลทั่วไป

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานต้อนรับและบริการและพนักงานบริการทั่วไป สังกัดศูนย์บริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ข่าวใหม่

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โครงการสนับสนุนวิชาการและการวิจัยเพื่อการจัดการ เครือข่ายชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ภาคใต้ตอนบน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานธุรการ (ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน) สังกัดสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ

ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลาสมาและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารับสมัครผู้ช่วยวิจัยตำแหน่งวิศวกร เพื่อทำงานวิจัยทางด้านพลาสมาประยุกต์

ประกาศรับสมัครพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาอาณาบริเวณศึกษา (หลักสูตรอาเซียนศึกษา) สำนักวิชาศิลปศาสตร์

ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม

รับสมัครพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรภาษาจีน) สำนักวิชาศิลปศาสตร์

ประกาศรับสมัครคณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งเภสัชกร ประจำสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์

ประกาศรับสมัครคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนบำรุงศาสน์ จ.สงขลา ศึกษาเรียนรู้และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) จ.กระบี่ ศึกษาเรียนรู้และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ จ.นครศรีธรรมราช ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ Smile & Smart Center

ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา จ.ตรัง และ จ.นครศรีธรรมราช ศึกษาเรียนรู้ งานวิเทศสัมพันธ์และงานภาษาต่างประเทศ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ศูนย์ประสานงานและฝึกอบรม อพ.สธ.-มวล.

ผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากนิด้า

นักเรียน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ศึกษาเรียนรู้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนแพทย์

นักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จ.กระบี่ ศึกษาเรียนรู้ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้เข้าร่วมงาน 39 th WUNCA เยี่ยมชมสวนวลัยลักษณ์

อธิการบดีม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับ Professor จาก Massey University ประเทศนิวซีแลนด์

TOP