Current Students

Activities/Uni News

12/12/2561 08:30-11:00 บรรยายการถ่ายภาพเชิงวิทยาศาสตร์

12/12/2561 08:30-16:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ

12/12/2561 09:00-12:00 สัมภาษณ์พนักงานศูนย์การแพทย์

12/12/2561 09:00-11:00 อธิการประชุมร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอกนานาชาติ

12/12/2561 09:00-12:00 ประชุม คกก.ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานฯ ครั้งที่ 12-2561

12/12/2561 09:00-12:00 เสวนาคณบดี 10/2561

12/12/2561 09:00-12:00 ประชุมเชิงวิชาการระดับนานาชาติ เรื่องทฤษฎีจำนวนและการประยุกต์ (ICNA2018)

12/12/2561 09:00-12:00 เสวนาคณบดี ครั้งที่ 10/2561 (ส.เภสัช-เจ้าภาพร่วม)

12/12/2561 09:00-12:00 อบรมการใช้งานระบบ MIS ส่วนการเงิน

12/12/2561 09:00-12:00 ประชุมพิจารณาผลการเสนอราคาจัดซื้อสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการและระบบสำนักงาน

12/12/2561 10:00-12:00 สอบคัดเลือกพนักงาน

12/12/2561 10:00-12:00 อบรม service design

12/12/2561 12:00-16:00 ประชุมใหญ๋สามัญประจำปีสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2561

12/12/2561 13:00-17:00 ประชุมที่ประชุมบริหาร 12/61

12/12/2561 13:00-00:00 ประชุมคณาจารย์หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน

12/12/2561 16:00-18:00 ประชุมการยื่นข้อเสนอที่ปรึกษาโครงการศึกาารวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและมุขปาฐะภาคใต้ 3 จังหวัด

12/12/2561 17:00-19:00 อบรมบุคลิกภาพนักศึกษาสารสนเทศศาสตร์ (อ.สัจจารีย์)

ขอเชิญร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของ นางสาวดวงฤดี ขวัญนิมิตร นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ข่าวใหม่

อาจารย์ม. วลัยลักษณ์ ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 4 นักวิจัยของประเทศไทย เข้าร่วมประชุมระดับโลก HOPE Meeting ครั้งที่ 11 ข่าวใหม่

ขอเชิญร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของ นางสาวดวงฤดี ขวัญนิมิตร นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ข่าวใหม่

ผู้อำนวยการ Thailand Center of Exellence in Physics เข้าพบรองอธิการบดีและเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ข่าวใหม่

แจ้งกำหนดการ กิจกรรม 24 Hours: The Pool of Publication ข่าวใหม่

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษหัวข้อ "รัฐธรรมนูญ 2560 กับอนาคตไทย"

ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วม โครงการฝึกอบรม “การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) : (Deadline: 15/01/2562)

นักศึกษาและคณาจารย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เผยแพร่ผลงานวิจัยใน Walailak J Sci & Tech: March 2019

ศ. ดร. ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ และ ดร. ชัยโรจน์ ใหญ่ประเสริฐ ร่วมทำหน้าที่บรรณาธิการ Walailak J Sci & Tech: February 2019

ผลงานสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับชุมชนขนาบนาก ได้รับการเผยแพร่เป็นงานวิจัยขึ้นปกวารสารของ สกว.

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศเกณฑ์รับนักศึกษา TCAS 62 รอบ 1 Portfolio ปรับปรุง​เกณฑ์รับนักศึกษา​ใหม่ ข่าวใหม่

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ จัดค่าย “เศรษฐศาสตร์ 360 องศา ( 360 degree Econ)” วันที่ 5 – 6 มกราคม 2562

วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติรวม 5 หลักสูตร พร้อมรับสิทธิ์ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาบางส่วน

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 50 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการ “MED-TECH INTER CAMP 2019”

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2562 โครงการเกษตรกรพันธุ์ใหม่ มีทุนยกเว้นค่าธรรมเนียม 30 ทุน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก ภาคการศึกษา 3/2561

รับสมัครผู้เข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 3

ขอเชิญน้อง ๆ ชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า เข้าค่ายบัญชี "Walailak Accounting Camp #1"

ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม Agricultural Technology Camp 2018

Business Intelligence Camp (BIC) 2018 @ Walailak

ประชาสัมพันธ์เว็บ การติดตามรถไฟฟ้า ด้วยเว็บ "eBus Tracking" ข่าวใหม่

ม.วลัยลักษณ์จัดกิจกรรม “ปลูกรัก ใส่ใจ อุ่นไอดิน” เนื่องในโอกาสวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561

ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการจัดโครงการค่ายวิชาการสำนักวิชาศิลปศาสตร์ “คนเก่งมีที่เรียน”

อธิการบดีมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ เปิดบ้าน รับนักเรียน ม.6 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา เข้าค่าย "เด็ก Like สาระ" ครั้งที่ 1 สัมผัสประสบการณ์ใหม่ ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

งดใช้ระบบ MIS

ปลูกรัก ใส่ใจ อุ่นไอดิน” เนื่องในโอกาสวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เยี่ยมชมและศึกษาดูงานส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ โรงเรียนนานาชาติ บริติช ปัญญาดี เกาะสมุย

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดลานกิจกรรม GSB Innovation Club และมอบรางวัลให้กับนักศึกษาในโครงการของธนาคารออมสิน

ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมขบวนนักปั่นกิจกรรม “วลัยลักษณ์ชวนปั่น Bike อุ่นไอรัก”

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมกิจกรรมหมอชวนวิ่ง

น้องพลอย วรินทร ขึ้นแท่นแชมป์ครอสคันทรี "แดนเสือเหลือง"

เปิดให้บริการสระว่ายน้ำ (สระใหญ่) วันที่ 29 ตุลาคม 2561

ของดให้บริการสระว่ายน้ำชั่วคราว (สระใหญ่)

ศูนย์กีฬาและสุขภาพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บริการวิชาการฝึกทักษะว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน กิจกรรม “ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย”

''น้องพลอย'' วรินทร เพ็ชรประพันธ์ นศ.มวล. สุดเจ๋งคว้าเหรียญทองมาครองและโค่นแชมป์นักปั่นเจ้าถิ่น ในการแข่งขันจักรยานเสือภูเขานานาชาติ ที่ฟิลิปปินส์

ขอเชิญชมและเข้าร่วมแข่งขันแบดมินตันเชื่อมสัมพันธ์ ระหว่าง " ชมรมแบดมินตันมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ VS ทีมกองทัพภาคที่ 4 และสโมสรสยามนครธานี " 2018

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "รวมพลคนรักแอโรบิก"

" นักตบลูกขนไก่ มวล. " ฟอร์มฮอตต่อเนื่อง ในรายการ Central Plaza Surat Thani Badminton Championship 2018

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งโปรแกรมเมอร์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ข่าวใหม่

ประกาศขยายเวลารับสมัครหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ข่าวใหม่

รับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสัตวแพทย์ สังกัดวิทยาสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ข่าวใหม่

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ข่าวใหม่

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่บัญชีและประสานงาน ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม ข่าวใหม่

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข่าวใหม่

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งวิศวกร ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข่าวใหม่

รับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สาขาสาธารณสุขศาสตร์) ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข่าวใหม่

Scholarships

ประชุมนักศึกษาทุนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ภาคเรียนที่ 2/2561

ปฐมนิเทศและชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษากู้ยืมฯ กยศ/กรอ ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ก่อตั้งทุน Skilled Women Worldwide เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยและสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อมอบทุน

ประกาศด่วน รายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561

ประกาศเรื่องทุนทำงานพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2561

ประกาศด่วนรับสมัครนักศึกษาทุนทำงานพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2561

ประกาศ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.และ กรอ.ที่กู้ยืมค่าเทอมและค่าครองชีพ)

รับสมัครกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับผู้กู้ต่อเนื่องจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (GPAX รวม 3 ภาคการศึกษา 2.00 ขึ้นไป)

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศด่วน รายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2560

TOP