Our Researchers

อาจารย์ ดร.พัชรี อิ่มศรี : บูรณาการการรียนการสอนภาษาอังกฤษกับงานบริการวิชาการ

อาจารย์ ดร.พัชรี อิ่มศรี : บูรณาการการรียนการสอนภาษาอังกฤษกับงานบริการวิชาการ

Read More
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรวดี เพชรศิราสัณห์ : เชี่ยวชาญการดูแลผู้สูงอายุในทุกมิติภาวะสุขภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรวดี เพชรศิราสัณห์ : เชี่ยวชาญการดูแลผู้สูงอายุในทุกมิติภาวะสุขภาพ

Read More
รศ.ดร. สมชาย สวัสดี : เชี่ยวชาญกระบวนการผลิตยา เน้นยาแอโรโซลและยารูปแบบของแข็ง

รศ.ดร. สมชาย สวัสดี : เชี่ยวชาญกระบวนการผลิตยา เน้นยาแอโรโซลและยารูปแบบของแข็ง

Read More
รองศาสตราจารย์ ดร. นุชจรี จีนด้วง : สนใจศึกษาปัจจัยทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรค

รองศาสตราจารย์ ดร. นุชจรี จีนด้วง : สนใจศึกษาปัจจัยทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรค

Read More
ผศ. ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต : ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบและจัดทำระบบโลจิสติกส์เพื่อ วางแผนการผลิต การขนส่งและกระจายสินค้า

ผศ. ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต : ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบและจัดทำระบบโลจิสติกส์เพื่อ วางแผนการผลิต การขนส่งและกระจายสินค้า

Read More
อ.นพ.ลั่นหล้า อุดมเวช : จักษุแพทย์ อาจารย์ และนักวิจัย บทบาทอันแตกต่างแต่ลงตัว

อ.นพ.ลั่นหล้า อุดมเวช : จักษุแพทย์ อาจารย์ และนักวิจัย บทบาทอันแตกต่างแต่ลงตัว

Read More
รศ.ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์ : การทำวิจัยให้มากกว่าเรื่องวิชาการ

รศ.ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์ : การทำวิจัยให้มากกว่าเรื่องวิชาการ

Read More
นายอานนท์ อาชานกุล : นักศึกษา ทุน พสวท. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

นายอานนท์ อาชานกุล : นักศึกษา ทุน พสวท. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

Read More
รศ. พญ. วีระนุช นิสภาธร : มีผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการกว่า 100 เรื่อง

รศ. พญ. วีระนุช นิสภาธร : มีผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการกว่า 100 เรื่อง

Read More
อ.ภก.ดร. กรวิทย์ อยู่สกุล : เชี่ยวชาญด้านเภสัชเวท(ศาสตร์ด้านสาระสำคัญของพืชสมุนไพร)

อ.ภก.ดร. กรวิทย์ อยู่สกุล : เชี่ยวชาญด้านเภสัชเวท(ศาสตร์ด้านสาระสำคัญของพืชสมุนไพร)

Read More
TOP