Our Researchers

อาจารย์นันธิดา จันทร์ศิริ : การพัฒนาไปสู่ความเป็นครูและนักวิจัยมืออาชีพเพื่อสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง

อาจารย์นันธิดา จันทร์ศิริ : การพัฒนาไปสู่ความเป็นครูและนักวิจัยมืออาชีพเพื่อสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง

Read More
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรอนงค์ เฉียบแหลม : สนใจวิจัยเชิงพื้นที่ด้านการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรอนงค์ เฉียบแหลม : สนใจวิจัยเชิงพื้นที่ด้านการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

Read More
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาวุธ พรหมรักษา : สนใจศึกษาการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่ออธิบายกลไกการเกิดการถ่ายโอนความร้อนกับการถ่ายโอนมวล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาวุธ พรหมรักษา : สนใจศึกษาการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่ออธิบายกลไกการเกิดการถ่ายโอนความร้อนกับการถ่ายโอนมวล

Read More
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดุษฎี ชินนาพันธ์ : ศึกษาเกี่ยวกับกลไกการป้องกันต้นยางพาราต่อเชื้อรา Phytophthora palmivora

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดุษฎี ชินนาพันธ์ : ศึกษาเกี่ยวกับกลไกการป้องกันต้นยางพาราต่อเชื้อรา Phytophthora palmivora

Read More
อาจารย์ นพ.อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์ : ได้รับทุนส่งเสริมบัณฑิต มูลนิธิอานันทมหิดล

อาจารย์ นพ.อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์ : ได้รับทุนส่งเสริมบัณฑิต มูลนิธิอานันทมหิดล

Read More
อาจารย์ ดร.มานิตย์ นุ้ยนุ่น : ศึกษาพาหะของธาลัสซีเมียและผู้ป่วยธาลัสซีเมียเน้นประชากรภาคใต้

อาจารย์ ดร.มานิตย์ นุ้ยนุ่น : ศึกษาพาหะของธาลัสซีเมียและผู้ป่วยธาลัสซีเมียเน้นประชากรภาคใต้

Read More
ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ : ผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2559 ด้านพาณิชย์

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ : ผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2559 ด้านพาณิชย์

Read More
อาจารย์ ดร. อุเทน ทับทรวง : วิจัยคาร์บอนรูพรุนและการประยุกต์ใช้งาน

อาจารย์ ดร. อุเทน ทับทรวง : วิจัยคาร์บอนรูพรุนและการประยุกต์ใช้งาน

Read More
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมรศักดิ์ สวัสดี : การวิจัยตอบโจทย์การฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามแนวทาง sustainable development goals

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมรศักดิ์ สวัสดี : การวิจัยตอบโจทย์การฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามแนวทาง sustainable development goals

Read More
อานนท์ อาชานกุล : ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา Heidelberg University ประเทศเยอรมนี

อานนท์ อาชานกุล : ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา Heidelberg University ประเทศเยอรมนี

Read More
TOP