เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

ทำเนียบผู้บริหาร

อธิการบดีอธิการบดี

ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์
e-mail : sombat.th@wu.ac.th
ประวัติ

รองอธิการบดีรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ

รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์
e-mail : charun.bu@wu.ac.th

รองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา

ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์
e-mail : tawadchai.su@wu.ac.th

รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด
e-mail : spadungs@wu.ac.th

รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา

รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์
e-mail : sarawoot.pa@wu.ac.th

รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน

รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด
e-mail : surin.ma@wu.ac.th

รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี
e-mail : wsuwit@wu.ac.th

รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยและบริการสังคม

ศ.น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ
e-mail : apinun.su@wu.ac.th

ผู้ช่วยอธิการบดีผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายสื่อสารองค์กร

รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี
e-mail : jkrisana@wu.ac.th

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายส่งเสริมกีฬา

อาจารย์นรากร สุวรรณโชติ
e-mail : snopphor@wu.ac.th

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร

อาจารย์ ดร.นุกูล สุขสุวรรณ์
e-mail : snukul@wu.ac.th

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายสมพร ศิลป์สุวรรณ์
e-mail : somporn.si@wu.ac.th

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายประชาสังคมและกิจการพิเศษ

อาจารย์ ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม
e-mail : npairote@wu.ac.th

ทำเนียบผู้บริหารประจำสำนักวิชา/วิทยาลัย


วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ


รักษาการแทนคณบดี

ศ.ดร.ทพ.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว
e-mail : sittichai.ko@wu.ac.th

วิทยาลัยนานาชาติ


รักษาการแทนคณบดี

อาจารย์ ดร.จิตติมา ศังขมณี
e-mail : sjidtima@wu.ac.th

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี


รักษาการแทนคณบดี

ผศ.น.สพ.ดร.พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน
e-mail : peerasak.su@wu.ac.th

รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์

ศ.น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ
e-mail : apinun.su@wu.ac.th

รักษาการแทนรองคณบดี

รศ.น.สพ.ดร.เสรี ดอนแก้วบัว
e-mail : saree.do@wu.ac.th

สำนักวิชาการจัดการ


รักษาการแทนคณบดี

ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์
e-mail : tawadchai.su@wu.ac.th

รักษาการแทนรองคณบดี

อาจารย์ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี
e-mail : jrungraw@wu.ac.th

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์


คณบดี

รศ.ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์
e-mail : pwipawan@wu.ac.th

รองคณบดี

ผศ.ดร.อุไร จเรประพาฬ
e-mail : jurai@wu.ac.th

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์


รักษาการแทนคณบดี

รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด
e-mail : surin.ma@wu.ac.th

รักษาการแทนรองคณบดี

อาจารย์ ดร.รัตนสิทธิ์ ทิพย์วงศ์
e-mail : trustana@wu.ac.th

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์


รักษาการแทนคณบดี

รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล
e-mail : schitnar@wu.ac.th
ประวัติ

รักษาการแทนรองคณบดี

ผศ.ดร.พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย
e-mail : phongpichit.ch@wu.ac.th

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร


รักษาการแทนคณบดี

รศ.ดร.เกริกชัย ทองหนู
e-mail : krerkchai.th@wu.ac.th

รักษาการแทนรองคณบดี

ผศ.ดร.วิจิตรา เพ็ชรกิจ
e-mail : pwijittr@wu.ac.th

สำนักวิชาศิลปศาสตร์


คณบดี

ผศ.ดร.นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต
e-mail : nibondh.ti@wu.ac.th

รองคณบดี

อาจารย์ ดร.สิริพร สมบูรณ์บูรณะ
e-mail : ssiripor@wu.ac.th

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ


คณบดี

ผศ.ดร.กิจชัย จิตขจรวานิช
e-mail : kitchai.ji@wu.ac.th

รองคณบดี

รศ.เรวัต สุขสิกาญจน์
e-mail : srewat@wu.ac.th

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์


รักษาการแทนคณบดี

รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง
e-mail : rjitbanj@wu.ac.th

รักษาการแทนรองคณบดี

ผศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์
e-mail : voravuth.so@wu.ac.th

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์


คณบดี

ผศ.ดร.วาริท เจาะจิตต์
e-mail : warit.ja@wu.ac.th

รองคณบดี

อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง
e-mail : ksupapor@wu.ac.th

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์


คณบดี

รศ.ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์
e-mail : bpoonpon@wu.ac.th

รองคณบดี

อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์
e-mail : attanan.ta@wu.ac.th
ประวัติ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร


รักษาการแทนคณบดี

ผศ.ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ
e-mail : suriyan.tu@wu.ac.th

รักษาการแทนรองคณบดี

อาจารย์ ดร.ทนง เอี่ยวศิริ
e-mail : atanong@wu.ac.th

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์


คณบดี

อาจารย์ ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์
e-mail : chjirapo@wu.ac.th

รองคณบดี

ผศ.ดร.ชุติมา จันทรัตน์
e-mail : chutima.ja@wu.ac.th

สำนักวิชาแพทยศาสตร์


คณบดี

อาจารย์ ดร. นพ.ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย
e-mail : prachyapan.pe@wu.ac.th

รองคณบดี

ผศ.ดร.รพีพร ขวัญเชื้อ
e-mail : krapheep@wu.ac.th

รองคณบดี

อาจารย์ นพ.ธีระพันธ์ สงนุ้ย
e-mail : theerapan.so@wu.ac.th

ทำเนียบผู้บริหารประจำศูนย์/สถาบัน


ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


รักษาการแทนผู้อำนวยการ

นพ.จรัส จันทร์ตระกูล
e-mail : charas.ch@wu.ac.th

รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ

อาจารย์ ดร.อรทัย นนทเภท
e-mail : orratai.no@wu.ac.th

รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ

อาจารย์ นพ.ธีระพันธ์ สงนุ้ย
e-mail : theerapan.so@wu.ac.th

ศูนย์กิจการนานาชาติ

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน


รักษาการแทนผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย
e-mail : poonsit.hi@wu.ac.th

รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ

นายอวยพร เรืองศรี
e-mail : ruayporn@wu.ac.th

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา


ผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย
e-mail : ndecha@wu.ac.th

รองผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ
e-mail : dpakorn@wu.ac.th

ศูนย์บริการการศึกษา


ผู้อำนวยการ

อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง
e-mail : kneerana@wu.ac.th

รองผู้อำนวยการ

อาจารย์ ดร.กาญจน์นัฐฐา ไชยศรียา
e-mail : csomjit@wu.ac.th

ศูนย์บริการวิชาการ


รักษาการแทนผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี
e-mail : samonsak@wu.ac.th

ศูนย์บริหารทรัพย์สิน


รักษาการแทนผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์
e-mail : psiwarit@wu.ac.th
ประวัติ

ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม


รักษาการแทนผู้อำนวยการ

นายจุมพล สัจจะอารีวัฒน์
e-mail : joompon.sa@wu.ac.th

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ


รักษาการแทนผู้อำนวยการ

อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์
e-mail : attanan.ta@wu.ac.th
ประวัติ

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


รักษาการแทนผู้อำนวยการ

อาจารย์ ดร.บุญส่ง หวังสินทวีกุล
e-mail : boonsong.wu@wu.ac.th

รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.ภูวดล บางรักษ์
e-mail : bphuwado@wu.ac.th

รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ

อาจารย์ ดร.พิจักษณ์ สัมพันธ์
e-mail : pijug.su@wu.ac.th

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล


รักษาการแทนผู้อำนวยการ

อาจารย์ ดร.อรรถโส ขำวิจิตร
e-mail : kattaso@wu.ac.th

สถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


รักษาการแทนผู้อำนวยการ

รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด
e-mail : surin.ma@wu.ac.th

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ


รักษาการแทนผู้อำนวยการ

อาจารย์ ดร.ผานิตย์ คุ้มฮิ้น
e-mail : phanit.ko@wu.ac.th

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม


ผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.ยุวดี วิทยพันธ์
e-mail : yuwadee.wi@wu.ac.th

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์


รักษาการแทนผู้อำนวยการ

รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ
e-mail : tsuebpon@wu.ac.th

อุทยานพฤกษศาสตร์


รักษาการแทนผู้อำนวยการ

อาจารย์สุธีระ ทองขาว
e-mail : tsuthira@wu.ac.th

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


รักษาการแทนผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.นิยม กำลังดี
e-mail : kniyom@wu.ac.th
TOP