ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานวิจัยกับสาขาวิชาฟิสิกส์ ข่าวใหม่

สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจแวดวงฟิสิกส์ เข้าร่วมงานวิจัยในหลายระดับ ได้แก่ - วิจัยหลัง ป.เอก - ร่วม-แลกเปลี่ยนงานวิจัย ป.โท/เอก - นักศึกษาฝึกงาน ป.ตรี - วิจัยสำหรับครู – นักเรียน ในหัวข้อ ฟิสิกส์ศึกษา คอมโพสิตและโครงสร้างนาโน อะคูสติกส์และออปติกส.... อ่านต่อ....

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ร่วมประชุม The Workshop on ASEAN Veterinary Statutory Body Network’s Strategic Plans ข่าวใหม่

เมื่อวันที่ 9 - 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.เสรี ดอนแก้วบัว อาจารย์ประจำโครงการจัดตั้งวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุม The Workshop on ASEAN Veterina.... อ่านต่อ....

รวมพลังเครือข่ายวลัยลักษณ์ป้องกันภัยโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืนเนื่อง ในวันแม่แห่งชาติ 9 สิงหาคม 2560 ข่าวใหม่

เครือข่ายวลัยลักษณ์ร่วมใจป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัด “โครงการรวมพลังเครือข่ายวลัยลักษณ์ป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2560” เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ .... อ่านต่อ....

อ. ประจำศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ ได้รับทุนสนับสนุนนักวิจัยจากองค์กรนานาชาติ

อาจารย์ นพ. ธารินทร์ เพ็ญวรรณ อาจารย์ประจำศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ (Center of Excellence in Health System and Medical Research [CE-HSMR]) ได้รับทุนสนับสนุนนักวิจัยจาก International Association for Hospice and Palliative Care (IAHPC) ให้ไปนำเสนอผลงานทางวิชาการในงานประชุม 12t.... อ่านต่อ....

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม มาตรฐานการวิจัย ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ร่วมกับเครือข่ายการวิจัยและการเชื่อมโยงเครือข่ายการจัดการความรู้ การวิจัยแบบมีส่วมร่วมภูมิภาค : ภาคใต้ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม มาตรฐานการวิจัย ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30-15.00 น. ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้.... อ่านต่อ....

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "การยกระดับมาตรฐานการวิจัย สู่การเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับสากล"

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กำหนดจัดโครงการอบรม เรื่อง "การยกระดับมาตรฐานการวิจัย สู่การเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับสากล" ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วม.... อ่านต่อ....

อบรมหลักสูตร Pride of Walailak “รักวลัยลักษณ์ รักษ์พลังงาน”

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน ฝ่ายประชาสัมพันธ์และส่งเสริมกิจกรรม (ส่วนทรัพยากรมนุษย์ ส่วนสื่อสารองค์กร และโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว) จัดอบรมหลักสูตร Pride of Walailak “รักวลัยลักษณ์ รักษ์พลังงาน” รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทค.... อ่านต่อ....

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ จัดอบรมโปรแกรม Autodesk Revit 2017

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน : การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2017 สำหรับสถาปนิกวิชาชีพ วิศวกรและผู้สนใจทั่วไป จำ.... อ่านต่อ....

Seminar on Asian Studies in the Mist: A Study on Asian Intellectuals and Interdisciplinary in Asia

You are cordially invited to Seminar on Asian Studies in the Mist : A Study on Asian Intellectuals and Interdisciplinary in Asia. The seminar generates intellectual exchange and advance knowledge of the Asia’s situation, which becomes almost a new center of the world. Asian Studies as if it were som.... อ่านต่อ....

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพและสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ร่วม สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติจัดอบรม “Human Subject Protection Course จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพและสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ จัดโครงการฝึกอบรม Human Subject Protection Course เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้.... อ่านต่อ....

ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมงานประชุมนานาชาติด้านภาษา Symposium of International Languages and Knowledge 2017 (SILK 2017) ณ รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ คณาจารย์และบุคลากร สำนักวิชาศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรจากศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลั.... อ่านต่อ....