ข่าวการศึกษา-นักศึกษา

ข่าวการศึกษา-นักศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2555

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2555 ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2555 และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1. โครงการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางการจัดการ สำนักวิชาการจัดการ อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยวลัย.... อ่านต่อ....

สาขาไทยศึกษา มวล.พานักศึกษาป.โทจีน ศึกษาวัฒนธรรมที่วัดพระบรมธาตุนครฯ

นักศึกษาปริญญาโทจากมณฑลยูนหนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่มาศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทย ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ไปนมัสการและศึกษาเกี่ยวกับวัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช และศึกษาวัฒนธรรมหนังตะลุงที่บ้านหนังสุชาติ ทรัพย์สิน โดยมี รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผศ.ดร.นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิตร และ อ.สุธาทิพย์ โมราลาย .... อ่านต่อ....

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ประเภทโควตา และประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2555

จากการที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2554 - 31 มกราคม 2555 บัดนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดำเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจึงประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และสอบทัศนคติต่อวิชาชีพ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 โดยขอให้มารายงานตัว ตั้งแต่เวลา 08.30 - 10.00 น. .... อ่านต่อ....

ม.วลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ปริญญาโท MBA , MM ประจำปีการศึกษา 2555 บัดนี้ ถึง 31 มี.ค. 55

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (MBA) และหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (MM) ประจำปีการศึกษา 2555 ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2555 และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1. โครงการหลักสูตรบัณฑิต.... อ่านต่อ....

"ครั้งที่ 2" กับการแสดงละครเวทีนิเทศศาสตร์

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 เวลา 20.00 น. ณ.หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นักศึกษาสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์ จัดการแสดงละครเวทีการกุศล เรื่อง "จงสุขคาเฟ่" เปิดทุกวันจันทร์ถึงสุข ซึ่งมีอาจารย์ธนภร เจริญธัญสกุลและอาจารย์วรรณรัตน์ นาที เป็นที่ปรึกษาในการแส.... อ่านต่อ....

กำหนดการงานสัมมนา "สหกิจศึกษา : เรียนรู้ สื่อประสาน ความร่วมมือ เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน" ลำดับการนำเสนอ คณะกรรมการตัดสิน และเกณฑ์การตัดสิน วันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555

กำหนดการงานสัมมนา "สหกิจศึกษา : เรียนรู้ สื่อประสาน ความร่วมมือ เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน" ลำดับการนำเสนอ คณะกรรมการตัดสิน และเกณฑ์การตัดสิน วันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เวลา กำหนดการ 10.00 - 12.00 น. การประกวดโปสเตอร์สหกิจศึกษา ณ โถ.... อ่านต่อ....

กำหนดเวลาลงทะเบียนในระบบ E-studentloan สำหรับนักศึกษาตกค้างภาคการศึกษา 3/2554

นักศึกษาที่ยังไม่ได้ดำเนินการพิมพ์แบบยืนยันค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคการศึกษา 3/2554 และยังไม่สามารถลงทะเบียนในระบบ E-studentloan เนื่องจากระบบภาคการศึกษา 3/2554 ปิดปรับปรุงระบบ ขอให้นักศึกษากลุ่มดังกล่าวลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1-10 มีนาคม 2555 และพิมพ์แบบยืนยันที่ส่วนกิจการนักศึกษา ในวันที่ 12.... อ่านต่อ....

ขอเชิญบัณฑิต และนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2554 ทุกท่าน ร่วมสมัครงานในงาน " เส้นทางสู่อาชีพ ความสำเร็จอยู่แค่เอื้อม" ( WU JOB FAIR 2012)

ขอเชิญบัณฑิตและนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2554 ทุกท่าน ร่วมสมัครงานในงาน "เส้นทางสู่อาชีพ ความสำเร็จอยู่แค่เอื้อม" ( WU JOB FAIR 2012) พบกับการรับสมัครงานจากบริษัทชั้นนำ อาทิ บริษัท เบทาโกรภาคใต้ จำกัด บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) ในวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โถงกลาง อาค.... อ่านต่อ....

Dr.Cornelis Swennen นักวิชาการจากสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ประเทศเนเธอร์แลนด์ บรรยายพิเศษแก่นักศึกษาที่ม.วลัยลักษณ์

Dr.Cornelis Swennen ผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิจัยด้านชีววิทยาและนิเวศวิทยา จากสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ประเทศเนเธอร์แลนด์ และทีมงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี บรรยายพิเศษภายใต้หัวข้อ How to do successful and happy research in Southeast Asia ให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีก.... อ่านต่อ....

ม.วลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2555

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2555 ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2555 และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1. โครงการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางการจัดการ สำนักวิชาการจัดการ อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยวลัย.... อ่านต่อ....

กำหนดการ print แบบยืนยันค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าครองชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2554

นักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2554 ซึ่งได้ดำเนินการกรอกข้อมูลวงเงินกู้ยืมของภาค 3/2554 ในระบบ E-studentloan ภายในช่วงเวลาที่กำหนดคือวันที่ 13-27 มกราคม 2555 ขอให้มาดำเนินการรับสำเนาสัญญากู้ยืมฯ และ print แบบยืนยันยอดเงินกู้ภาค 3/2554 พร้อมลงนามต่อหน้าเจ้าหน.... อ่านต่อ....

นักวิทย์ฯรุ่นเยาว์ เข้ารับทุนสนับสนุนโครงงาน ที่ม.วลัยลักษณ์

นักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกโครงงานนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 14 (Young Scientist Competition 2010: YSC 2012) จำนวน 47 โครงงาน จากโรงเรียนต่างๆ ทั่วภาคใต้ เข้ารับมอบทุนสนับสนุนการทำโครงงาน เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะหน่วยประสานงานส่วนภูมิภาค (ภาคใต้) ในการจัดประก.... อ่านต่อ....