ข่าวการศึกษา-นักศึกษา

ข่าวการศึกษา-นักศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จำหน่ายระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จำหน่ายระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 โดยจำหน่าย 2 สถานที่ ดังนี้ 1. ศูนย์บริการการศึกษา อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำหน่ายระหว่างวันที่ 4 - 20 เมษายน 2555 2. อาคาร P.C. TOWER ชั้น 9 ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยว.... อ่านต่อ....

นักศึกษานิเทศศาสตร์ มวล.จัดกิจกรรมหาดสวยด้วยมือเรา

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) จัดกิจกรรมหาดสวยด้วยมือเราภายในบริเวณหาดสันติสุข อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นกิจกรรมประกอบการเรียนในรายวิชา COM-205 การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น และ COM-412 การวางแผนป.... อ่านต่อ....

นักศึกษาหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม ตรวจคุณภาพทางด้านจุลินทรีย์ของโรงอาหารส่วนกิจการนักศึกษาและโรงอาหาร 4 ม.วลัยลักษณ์

นักศึกษาหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ENH-322 การสุขาภิบาลอาหาร ร่วมกับส่วนกิจการนักศึกษา ตรวจคุณภาพด้านจุลินทรีย์ในโรงอาหารส่วนกิจการนักศึกษาและโรงอาหาร 4 เมื่อวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา รายละเอียดของการตรวจครั้งนี้ประกอบด้ว.... อ่านต่อ....

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก หลักสูตร MIT ถึงวันที่ 25 เมษายน 2555

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) ประจำปีการศึกษา 2555 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 เมษายน 2555 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มุ่งพัฒนาการเรียนการสอนทางด้าน .... อ่านต่อ....

ร่วมแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ในงานปัจฉิมสารฯ

ชมรมนักศึกษา สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้กับว่าที่บัณฑิตสำนักวิชา เมื่อวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา กิจกรรมเริ่มเวลา 07.30 น. โดยพี่บัณฑิตและน้องๆ สมาชิกในชมรม พร้อมทั้งคณาจารย์ประจำสำนักวิชา ร่วมกันร้องเพลงชาติหน้าเสาธง เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และ.... อ่านต่อ....

เด็กนิเทศ มวล. จัดกิจกรรมมหัศจรรย์พลังผักและผลไม้เพื่อน้อง

นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จัดกิจกรรมมหัศจรรย์พลังผักและผลไม้ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับเกียรติจากนายเกรียงไกร วุฒิมานพ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมี.... อ่านต่อ....

ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

โครงการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางการจัดการ สำนักวิชาการจัดการ จัดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นางสาวฐิติมา บูรณวงศ์ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หัวข้อวิทยานิพนธ์ : การพัฒนาระบบการจัดการสินค้าคงคลัง กรณีศึกษา ตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 5 มีนาคม 2555 เวลา 09.00.... อ่านต่อ....

ส่งเอกสารเพิ่มเติมสำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ.

ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบ นำเอกสารตามที่แจ้งส่งเพิ่มเติมที่งานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ทั้งนี้ เพื่องานทุนการศึกษาจะได้นำส่งธนาคารกรุงไทยเพื่อปรับปรุงข้อมูลต่อไป.... อ่านต่อ....

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2555

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2555 ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2555 และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1. โครงการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางการจัดการ สำนักวิชาการจัดการ อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยวลัย.... อ่านต่อ....

กำหนดการส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบ สำหรับผู้กู้ยืม กยศ. (ใบสมัครสีเขียว) ประเภทผู้กู้ต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2555

นักศึกษาที่รับใบสมัครผู้กู้ยืม กยศ. (ใบสมัครสีเขียว) ประเภทผู้กู้ต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2555 ขอให้นักศึกษาดำเนินการส่งใบสมัครพร้อมเอกสารแนบตามที่กำหนด ที่ส่วนกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคารไทยบุรี ตามวัน เวลา ตามเอกสารแนบ ประกาศส่งใบสมัครสีเขียว แบบฟอร์มรายละเอียดและข้อมูลความจำเป็นที่ขอรับทุนกองทุนเ.... อ่านต่อ....

ค่ายผู้นำนักศึกษา สารสนเทศศาสตร์ ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2555 สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ร่วมกับส่วนกิจการนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมค่ายผู้นำนักศึกษา ครั้งที่ 2 ณ เขาหลวงรีสอร์ท อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางด้านความเป็นผู้นำ และสานต่อกิจกรรมจากคณะกรรมการชมรมนักศึกษาสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ รุ่นที่ 1 สู่รุ่นที่ 2 กิจก.... อ่านต่อ....

นศ.ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ หลักสูตรบริหารธุรกิจ ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของภาคใต้ในโครงการ D Ambassador season 2 รอบ Live Audition

นางสาวสุพัตรา ขวัญแก้ว นางสาวพิมพวรรณ ชนะเมือง และนางสาวอัศรา ชินวงศ์ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของภาคใต้ในโครงการ D Ambassador Season 2 รอบ Live Audition เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555 ท.... อ่านต่อ....