ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ม.วลัยลักษณ์ ลงนามความร่วมมือถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสู่ภาคเอกชน

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ นายกรกฎ เตติรานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช และนายสุทิน พรชัยสุรีย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ และ SMEs ในพื้.... อ่านต่อ....

อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยาย ในการประชุมวิชาการ วทท. ครั้งที่ 43 และ วทร. ครั้งที่ 23

อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยาย ในการประชุมวิชาการ ดังนี้ 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย อาจารย์สาขาฟิสิกส์ และรักษาการแทนรองคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นผู้บรรยายรับเชิญ (Invited Speaker) ในหัวข้อ Inflation And Dark Matter Unif.... อ่านต่อ....

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Innovative Startup @ University

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดกิจกรรม innovativeStartup for students ให้กับนิสิต นักศึกษา เพื่อค้นหาแนวคิด วิธีการทำธุรกิจแบบ Startup ผ่านมุมมองและประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญด้าน Startup โดยกำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 – 15.30 น. ณ อาคารเรียนรวม 3 ห้.... อ่านต่อ....

ม. วลัยลักษณ์ เตรียมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติและระดับชาติ มากกว่า 10 รายการ ในสัปดาห์ครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัย เดือนมีนาคม 2561

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สานต่อความสำเร็จการจัดประชุมวิชาการนานาชาติและระดับชาติ ในปี พ.ศ. 2560 ด้วยการเตรียม จัดประชุมวิชาการนานาชาติและระดับชาติ มากกว่า 10 รายการ ในสัปดาห์ครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัย ในเดือนมีนาคม 2561 โดย รศ ดร ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม เผย.... อ่านต่อ....

สัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการโรคตาในสัตว์ ครั้งที่ 1

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วม กับ บริษัท บ๊อบบี้ อินเตอร์เทรด จำกัด จัดสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 เรื่อง Basic ophthalmic diagnosis and basic ophthalmic surgery in small animals เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมราวดี จ.นครศรีธรรม.... อ่านต่อ....

10 ไอเดียธุรกิจ Startup จากนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ พร้อมนำเสนอในงาน Walailak DEMO DAY 2017

โครงการ Innovative Startup ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น โดยทางมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีกิจกรรม Startup Talk, Startup Booth Camp ให้กับนักศึกษาและจัดกิจกรรมเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วม Pitch.... อ่านต่อ....

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ อ.ดร.กรวิทย์ อยู่สกุล สำนักวิชเภสัชศาสตร์ ประสานความร่วมมือทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดสารสำคัญในกวาวเครือขาวในระดับอุตสาหกรรม

หน่วยประสานความร่วมมืออุตสาหกรรม OIL ภายใต้อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ อ.ดร.กรวิทย์ อยู่สกุล สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ประสานความร่วมมือทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดสารสำคัญในกวาวเครือขาวในระดับอุตสาหกรรม ผ่านการสนันสนุนโปรแกรม ITAP ให้กับ บ. DOD BIOTECH จำกัด.... อ่านต่อ....

ม. วลัยลักษณ์ ผสานวิทย์-ศิลป์ นำมรดกทางวัฒนธรรมไทย เผยแพร่ในวารสารนานาชาติ ISI

ในช่วงคริสต์ศตวรรษ ที่ 13-14 คาบสมุทรสยาม (พื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยในปัจจุบัน) เป็นศูนย์กลางทางการค้าขายและการเดินทางของกลุ่มคนต่างๆ รวมทั้งพระสงฆ์และพราหมณ์ เพราะเป็นประตูสู่มหาสมุทรทั้งสองด้าน เชื่อมโยงเส้นทางในภูมิภาค ทำให้ดินแดนแห่งนี้มีการผสมผสานทางด้านสังคมและวัฒนธรรม เกิดร่องรอยมรดกวัฒนธรรมใ.... อ่านต่อ....

บูรณาการงานบริการวิชาการด้วยวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยี ไชยาโมเดล: โมเดลเครือข่ายระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลายเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก แก่ 18 อำเภอ จังหวัดสุราษฏร์ธานี

หน่วยวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออก สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย “การจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม” ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2560 ค.... อ่านต่อ....

4 ความร่วมมือเพื่อบริการวิชาการสู่ชุมชน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ศูนย์บริการวิชาการ และ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับ มูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ และบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ลงพื้นที่หารือร่วมกับผู้แทนชุมชนเป้าหมาย เมื่อวันที่ 11-12 ตุลาคม 2560 โดยมีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นพี่เลี้ยงทางวิชาการ จำนวน 4 กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 1. กลุ่มผู้.... อ่านต่อ....

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) จัดอันดับคุณภาพวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อยู่ในกลุ่มที่ 1

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ฐานข้อมูล TCI ได้ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารที่ส่งมาเพื่อปรับกลุ่มฯในฐานข้อมูล TCI พ.ศ.2560 โดยวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เลื่อนเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 กับการก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ความสำเร็จครั้งสำคัญนี้ ด้วยนโย.... อ่านต่อ....