ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ม.วลัยลักษณ์ จับมือ บริษัท อินโนเวชั่นเทคโนโลยี จำกัด ลงนามความร่วมมือวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม อาคารวิชาการ 4 รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ม.วลัยลักษณ์ และ นายบัณฑิต งามวัฒนะศิลป์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทอินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ เพื่อร่วมมือกันพั.... อ่านต่อ....

หน่วยวิจัยพืชเขตร้อน ร่วมกับ โครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จัดอบรมการเพาะขยายเชื้อไตรโคเดอร์มา

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา หน่วยวิจัยพืชเขตร้อน สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ โครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมการเพาะขยายเชื้อและการใช้ประโยชน์จากเชื้อราไตรโคเดอร์มา เชื้อราเมธาไรเซียม เชื้อราบิวเวอร์เรีย เพื.... อ่านต่อ....

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในกระแส Thailand ๔.๐

หลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จัดโครงการสัมมนาในหัวข้อ “นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในกระแส Thailand ๔.๐” และการเสวนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่ภาคปฏิบัติ : การจัดการเรียนรู้” ในวันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 08.30-16.00 ณ ห้องระเบียงบ.... อ่านต่อ....

เปิดรับข้อเสนอโครงการ การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก

โครงการเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สกอ. ภาคใต้ตอนบน เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทั้งแบบโครงการเดี่ยวและชุดโครงการ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 นักวิจัยผู้สนใจให้จัดทำข้อเสนอโครงการ (ตามฟอร์มเอกสาร 1- ข้อเสนอโครงการ) โดยต้องส่งข้อเสนอ 5 ชุด ผ่านสถาบันวิจัยของ.... อ่านต่อ....

การประชุมผู้บริหารและนักวิจัย ที่สนใจพัฒนาข้อเสนอโครงการ Spearhead Program ประเด็น การบริการมูลค่าสูง (High Value Services)

ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ (Innovation Hub: Creative Economy) เครือข่าย สกอ. ขอเชิญผู้บริหารและนักวิจัย ที่สนใจพัฒนาข้อเสนอโครงการ Spearhead Program ด้านเศรษฐกิจ ประเด็นที่ 4 การบริการมูลค่าสูง (High Value Services) เข้าร่วมประชุมระดมสมอง ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องบรรยาย 1 ห.... อ่านต่อ....

อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับการเชื่อมโยงการค้าภูมิภาคของจังหวัดนครศรีธรรมราช

อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับการเชื่อมโยงการค้าภูมิภาคของจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต อาจารย์ ดร.พนิดา.... อ่านต่อ....

ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่อบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ รุ่นที่ 16 "สัญลักษณ์ สารเคมีอันตรายและการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ" วันจันทร์ที่ 11 เดือน กันยายน 2560

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่อบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ รุ่นที่ 16 "สัญลักษณ์ สารเคมีอันตรายและการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ" วันจันทร์ที่ 11 เดือน กันยายน 2560 เวลา 13.00 - 17.00 น. จาก ห้องประชุม 1 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 เป็น ห้องปฏิบัติการช.... อ่านต่อ....

ศูนย์กิจการนานาชาติจัดสัมมนาพิเศษ เรื่อง "Internationalizing WU"

ศูนย์กิจการนานาชาติ ได้จัดสัมมนาพิเศษ เรื่อง “Internationalizing WU” เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมประชุมประมาณ 55 คน การสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บร.... อ่านต่อ....

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอำเภอท่าศาลา จัดเวทีเรียนรู้บทเรียนสร้างความเข้มแข็งของกลไกการทำงานร่วมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล และศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับภาคีเครือข่ายส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอำเภอท่าศาลา จัดเวทีการเรียนรู้บทเรียนสร้างความเข้มแข็งของกลไกการทำงานร่วมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ภายใต้โครงการบูรณาการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุ.... อ่านต่อ....

ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 2(อาหารอาเซียน : ภูมิปัญญา และการเชื่อมโยงในวิถีวัฒนธรรม)

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 2 (อาหารอาเซียน : ภูมิปัญญา และการเชื่อมโยงในวิถีวัฒนธรรม) ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 08.30น. ถึง 16.30 น. สามารถติดตามข่าวสารการจัดงานได้ที่ https://wacc.wu.ac.th/ สอบถามรา.... อ่านต่อ....

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ จัดอบรมโครงการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดภาคใต้ตอนบน

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมโครงการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดภาคใต้ตอนบน สำหรับผู้ประกอบการ SME และผู้สนใจทั่วไป ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 5 หลักสูตร ณ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศร.... อ่านต่อ....

ทุนวิจัย : ขอเชิญส่งข้อเสนอทุนวิจัยโครงการเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สกอ.ภาคใต้ตนบน

โครงการเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สกอ. ภาคใต้ตอนบน เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทั้งแบบโครงการเดี่ยวและชุดโครงการ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 นักวิจัยผู้สนใจสามารถจัดทำข้อเสนอโครงการ (ตามฟอร์มเอกสาร 1- ข้อเสนอโครงการ) โดยส่งข้อเสนอโครงการจำนวน 5 ชุด ผ่านหน่.... อ่านต่อ....