ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรเทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ รุ่น 5 วันที่ 23-24 ก.พ.55

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมหลักสูตรเทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ รุ่น 5 ในวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 09.00 -16.00 น. ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ผู้เข้าอบรมจะได้พัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก อาทิ การฝึกสร้างทัศนคติที่ดีต่อผู้ร่วมงาน การสร้างความเชื่อมั่นภายในตนเองเพื่อเสริม.... อ่านต่อ....

ผศ.ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล อาจารย์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับเชิญเป็น Reviewer วารสารนานาชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล อาจารย์หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นผู้พิจารณาบทความ (reviewer) เรื่อง Anti-Methicillin Resistant Staphylococcus aureus activity of four local Jordanian medicinal plants; In vitro screening" ในวารสาร Annals.... อ่านต่อ....

ผลงานวิจัยของรองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Cancer Research

ผลงานวิจัยของรองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง อาจารย์หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง Manganese Superoxide Dismutase Is a p53-Regulated Gene That Switches cancers between Early and Advanced Stages. ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Cancer Research 2011, 71(21): 6684-95 .... อ่านต่อ....

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์นำเสนอผลการวิจัยในงานประชุม "พลังเครือข่ายการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑"

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนในเครือข่ายโครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายเชิงพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการเรียนรู้ (Local Learning Enrichment Network: LLEN) จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ 1)โรงเรียนวัดโรงเหล็ก 2) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 3) โรงเรียนปทุมานุกูล 4) โ.... อ่านต่อ....

รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรม LISREL สำหรับการวิจัย รุ่น 6 วันที่ 27-29 เม.ย.55

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรม LISREL สำหรับการวิจัย รุ่น 6 ในวันที่ 27 - 29 เมษายน 2555 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี หลักสูตรการใช้โปรแกรม LISREL สำหรับการวิจัย จะช่วยให้ผู้ทำวิจัยได้นำไปใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบโมเดลและการพัฒนาโมเดลกับงานวิจัยในสาขาต่างๆ เ.... อ่านต่อ....

เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอบ้านแสงวิมานให้ความสนใจร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการสวนส้มโอเป็นจำนวนมาก

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ มณีพงศ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการสวนส้มโอแก่เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอบ้านแสงวิมาน ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวั.... อ่านต่อ....

รองศาสตราจารย์ ดร.วาริน อินทนา อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ลงพื้นที่บริการให้คำปรึกษาการขยายเชื้อราไตรโครเดอร์มา ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอบ้านแสงวิมาน จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.วาริน อินทนา อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่บริการให้คำปรึกษาการขยายเชื้อราไตรโครเดอร์มาเพื่อควบคุมโรคพืชแก่เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอบ้านแสงวิมาน ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช กิจกรรมดังกล่าว.... อ่านต่อ....

หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ และหน่วยวิจัยชีวเวชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านชีวสารสนเทศเพื่อพัฒนางานวิจัย

หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับ หน่วยวิจัยชีวเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านชีวสารสนเทศเพื่อพัฒนางานวิจัย ให้แก่นักวิจัย นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ระหว่างวันที่ 23 - 24 เมษายน พ.ศ.2555 ณ ห้องระเบียงบรรณ 1 อาคารบรรณส.... อ่านต่อ....

รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรเทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่น 2 ในวันที่ 22 23 มี.ค. 55

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมหลักสูตรเทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่น 2 ในวันที่ 22 23 มีนาคม 2555 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี หลักสูตรเทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้เห็นความสำคัญของการสื่อสาร เข้าใจความหมายแล.... อ่านต่อ....

ขอเชิญอาจารย์ผู้สอนการตลาด...และสาขาอื่นที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ "Train the Trainers สัญจร...นครศรีธรรมราช"

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญอาจารย์ผู้สอนการตลาด...และสาขาอื่นที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ "Train the Trainers สัญจร...นครศรีธรรมราช" พบกับ Guru ด้านการสร้างแบรนด์ ดร.ศิริกุล เลากัยกุล บรรยายพิเศษหัวข้อ "แบรนด์ คืออะไร" และ "จะ.... อ่านต่อ....

ขอเชิญเข้าร่วมเสวนา เวที จิบชา ร้อยเสวนาชุมชน...คนวิจัย "ประสบการณ์การต่อสู้เพื่อสัญชาติของไทยพลัดถิ่น"

จิบชา ร้อยเสวนาชุมชน...คนวิจัย "ประสบการณ์การต่อสู้เพื่อสัญชาติของไทยพลัดถิ่น" ไทยพลัดถิ่นเป็นคนไทยอยู่ตรงขอบชายแดนของประเทศ ผลพวงจากการกำหนดเขตแดนของประเทศทำให้คนกลุ่มหนึ่งบริเวณจังหวัดระนอง ชุมพร และประจวบคีรีขันธ์ กลายเป็นไทยพลัดถิ่น คนกลุ่มนี้รัฐพม่าไม่ยอมรับให้เป็นพลเมืองพม่า ขณะที่รั.... อ่านต่อ....

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา ม.วลัยลักษณ์ จัดค่ายเยาวชนเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดค่ายเยาวชนเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการรูปแบบการจัดการภัยพิบัติของชุมชนต้นน้ำคลองท่าทน : บทเรียนจากแผ่นดินถล่ม มีนาคม 2555 ในระหว่างวันที่ 19 - 27 มีนาคม 2555 ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึ.... อ่านต่อ....