ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

WMS Journal of Management ขอเชิญชวนส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารการจัดการ

WMS Journal of Management สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ มีคุณค่าและสร้างประโยชน์แก่สังคม ทางด้านการจัดการ บริหารธุรกิจ บัญชี การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำในรูปวารสารอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดเผยแพร่ปี.... อ่านต่อ....

การประชุมวิชาการสาธารณสุข-วลัยลักษณ์ ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 23 มี.ค. 55

เนื่องในโอกาสการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 20 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ โดยความร่วมมือของหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กำหนดจัดประชุมวิชาการสาธารณสุข-วลัยลักษณ์ ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2555 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 201 อาคารว.... อ่านต่อ....

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนามหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เรื่อง "การจัดโครงสร้างองค์กร การวิเคราะห์อัตรากำลังและการประเมินหน่วยงาน"

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนามหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทอมก) จำนวน 14 มหาวิทยาลัย เป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะผู้บริหาร บุคลากรของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐได้มีโอกาสมีเวทีในการทบทวน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการและประสบการณ์ในการทำงาน ในการพัฒนาระบบงาน พัฒนาบุคลากรร่วมกัน ในปีงบประมาณ .... อ่านต่อ....

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สร้างเครื่องกำจัดมอดในไม้ยางระดับอุตสาหกรรมเครื่องแรกในประเทศไทย

นักวิจัยของห้องปฏิบัติการพลาสมาประยุกต์เพื่อการกสิกรรม มหาวิทยาลัยลักษณ์ ซึ่งประกอบด้วย นายไพรวัลย์ เกิดทองมี นักวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ(และนักศึกษาปริญญาโท สาขาฟิสิกส์) นายพันธุ์ศักดิ์ เกิดทองมี นักศึกษาปริญญาเอก สาขาฟิสิกส์ และนายธรรมนูญ ศรีน่วม นักศึกษาปริญญาโท สาขาฟิสิกส์ สำนักวิ.... อ่านต่อ....

ขอเชิญนักศึกษาการตลาด...และสาขาอื่นที่สนใจ ร่วมงาน "J-MAT สู่เส้นทางการตลาดสัญจร...นครศรีธรรมราช"

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญนักศึกษาการตลาด...และสาขาอื่นที่สนใจ ร่วมงาน "J-MAT สู่เส้นทางการตลาดสัญจร...นครศรีธรรมราช" พบกับ Guru ด้านการตลาดชั้นนำของประเทศไทย ได้แก่ คุณมนต์ชัย สุนทราวัฒน์ อดีต Chief Commercial officer บริษัท ดัชมิลล์ .... อ่านต่อ....

ศูนย์บริการวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมงานสมัชชาสุขภาพภาคใต้

ศูนย์บริการวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ ในฐานะผู้ประสานงานเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายสมัชชาสุขภาพ 14 จังหวัดภาคใต้ เมื่อวันที่ 13.... อ่านต่อ....

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการจัดค่าย Math in Nature ครั้งที่ 4 ให้นักเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ผู้อำนวยการศูนย์ฯ รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินีและคณะ ได้รับเชิญจากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เพื่อเป็นวิทยากรค่าย "Math in Nature ครั้งที่ 4" ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายห้องเรี.... อ่านต่อ....

ขอเชิญฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ขอเชิญฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของนายเอกนรินทร์ เรืองรักษ์ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร (พืชศาสตร์) ศึกษาวิทยานิพนธ์เรื่อง การผลิตแท่งเพาะและดินเทียมเพื่อการปลูกมะเขือเทศ ในวันที่ 28 มีนาคม 2555 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องบรรยาย 3 อาคารวิชาการ 5.... อ่านต่อ....

รับสมัครผู้เข้าอบรม What's Animation? สร้างสรรค์การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ ด้วย Flash รุ่น 2 วันที่ 23-25 เม.ย.55

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมหลักสูตร What's Animation? สร้างสรรค์การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ ด้วย Flash รุ่น 2 ในวันที่ 23-25 เมษายน 2555 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี Flash เป็นโปรแกรมที่มีความสามารถในด้านการสร้างภาพเคลื่อนไหว (Animation) ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน.... อ่านต่อ....

คณะอาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขับเคลื่อนต่อ "ผลิตภัณฑ์เยลลี่ส้มโอ"

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี มนูรักษ์ชินากร อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ และ อาจารย์เรวัต สุขสิกาญจน์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาสถา.... อ่านต่อ....

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การบริหารงานธุรการยุคใหม่ รุ่น 2 วันที่ 4-5 เม.ย.55

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การบริหารงานธุรการยุคใหม่ รุ่น 2 ในวันที่ 45 เมษายน 2555 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานีวิทยากรบรรยายโดยอาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ ผู้เข้าอบรมจะได้เข้าใจถึงบทบาทสำคัญของงานธุรการที่มีต่อการบริหารงานในองค์กร ทัศนคติต่อหน้าที่ความร.... อ่านต่อ....

เครือข่ายโครงการ iTAP ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับโรงน้ำแข็งและอุตสาหกรรมทำความเย็น....

เครือข่ายโครงการ iTAP มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับโรงน้ำแข็งและอุตสาหกรรมทำความเย็นเพื่อการจัดการด้านพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพลดค่าใช้จ่ายของสถานประกอบการ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2555 เวลา 09.00-11.00 น.ณ ห้องประชุมปทุมรัตน์ โรงแรมทวินโลตัส และ วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 255.... อ่านต่อ....