ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) จัดอันดับคุณภาพวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อยู่ในกลุ่มที่ 1

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) ได้ทำการประเมินคุณภาพวารสารเพื่อจัดกลุ่มคุณภาพวารสารไทย ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการประเมินคุณภาพอยู่ในกลุ่มที่ 1 ประกาศผลจากศูนย์ TCI http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Download/evaluation_60/กลุ่ม 3 เป็นกลุ่ม 1.... อ่านต่อ....

การประชุมวิชาการ เรื่อง WU Pharmacy Forum 2017: Update on Cardiovascular Disease

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตระหนักถึงความสำคัญของการก้าวทันต่อความรู้ที่ทันสมัยเรื่องโรคหัวใจและหลอดเลือดของเภสัชกร อันนำไปสู่การประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าวสู่การเป็น best practice ในการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด จึงได้มีกำหนดจัดงานประชุมวิชาการ “WU Pharmacy Foru.... อ่านต่อ....

ABC มวล.- สกว. ออกวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 5

โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ระหว่าง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ABC มวล.- สกว.) ออกวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 5 กันยายน-ตุลาคม 2560 ที่มีบทความ 6 เรื่อง ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์ และ การอนุรัก.... อ่านต่อ....

รศ.ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมในงาน “13th Taipei International Invention show & Technomart” (INST 2017 )

รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากผลงาน "เจลแต้มสิวที่มีผลต้านแบคทีเรียก่อสิวที่ประกอบด้วยโปรตีนชีวสารกึ่งบริสุทธิ์ (แบคทีริโอซิน) Anti Acne Get made of Purified Bioactive Compounds (Bacteriocin)" ในการเข้าร่วมประก.... อ่านต่อ....

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง Israel Startup and Innovation

ศูนย์กิจการนานาชาติ ร่วมกับ สถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง Israel Startup and Innovation โดยวิทยากร Mr. Yuval Waks รองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต ฝ่ายการเมืองและวัฒนธรรม สถานทูตอิสราเอล ในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 11.15-12.00 น. ณ ห้องมินิเธียเตอร์ (ห้องฉายภาพยนตร์.... อ่านต่อ....

ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Plasma science and technology for healthcare innovation

ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Plasma science and technology for healthcare innovation วันที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 102 อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ โดย นายแพทย์ชาญชัย ฉัตรศิริมงคล บริษัท โฟโตไบโอแคร์ จำกัด ผู้ผลิตเทคโนโลยีเย็นเพื่อรักษาแผลเรื้อรังเครื่องแรกของไทย แนะนำ พลาสม.... อ่านต่อ....

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์แก่โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ในระหว่างวันที่ 1-2 ตุลาคม 2560

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์แก่โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ในระหว่างวันที่ 1-2 ตุลาคม 2560 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 114 คน จากโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ในระหว่างวันที่ 1-2 ตุลา.... อ่านต่อ....

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต้อนรับคณะจาก Faculty of Sport Science and Coaching, UniversitiPendidikan Sultan Idris(UPSI) ประเทศมาเลเซีย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ต้อนรับคณะจาก Faculty of Sport Science and Coaching, UniversitiPendidikan Sultan Idris (UPSI) ประเทศมาเลเซีย เพื่อเข้าเยี่ยมชมสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และหลักสูตรกายภาพบำบัด กิจกรรม Education program ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2560 ณ ห้องตุมปัง มหาวิทยาลัยวล.... อ่านต่อ....

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานและการกำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตผ่านกระบวนการเรียนรู้ควบคู่การทำงาน

โครงการศูนย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม ร่วมกับ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สำนักวิชาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการและเครือข่ายมหาวิทยาลัยภาคใต้ตอนบนเพื่อรองรับระบบการเรียนการสอนแบบ Work-Integrated Learning: WIL กิจกรรมที่ 6 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุ.... อ่านต่อ....

ไฮไลท์ความสำเร็จด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในปีงบประมาณ 2560

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ และ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอขอบคุณนักวิจัย สำนักวิชา ศูนย์ และหน่วยงานต่างๆ ที่รวมบริการ ประสานภารกิจ นำไปสู่ความสำเร็จด้านการวิจัย ให้กับมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ 2560 ทั้ง 5 ด้าน เสริมฐานสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ดังนี้ 1 ด้านนักวิจัย: คณาจา.... อ่านต่อ....

พัฒนาการของกลไกด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในปีงบประมาณ 2560

สรุปพัฒนาการด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย ที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2560 1 การยกสถานะโครงการจัดตั้งเป็น สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ2 การยกสถานะโครงการเป็น อุทยานวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี3 การจัดตั้งสภานักวิจัย4 การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ 10 ศูนย์5 การจัดตั้งสถานวิจัย ใน 13 สำนักวิชา6 การพัฒนาข้อเสนอโครงการบู.... อ่านต่อ....

ขอเชิญร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ด้วยหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ กำหนดสอบวิทยานิพนธ์ของ น.ส.ปานชนม์ โชคประสิทธิ์ หัวข้อวิทยานิพนธ์ "ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงพยาบาล สังกัดกองทัพบก เขตภาคใต้ตอนบน (Factors Affecting Employee Engagement in The Upper South Royal Thai Army Hospitals) ใ.... อ่านต่อ....