ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์จัดงาน วันสหกิจศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 5

ม.วลัยลักษณ์จัดงาน วันสหกิจศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 5

Read More
นักวิชาการมวล. ลงพื้นที่ ให้ความรู้เรื่องโรคพืชแก่เกษตรกร

นักวิชาการมวล. ลงพื้นที่ ให้ความรู้เรื่องโรคพืชแก่เกษตรกร

Read More
อาจารย์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร เข้ารับทุนมูลนิธิโทเรฯ จากพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี

อาจารย์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร เข้ารับทุนมูลนิธิโทเรฯ จากพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี

Read More
สกว.-มวล. จับมือ จัด ABC สัญจร สู่นครเข้มแข็ง

สกว.-มวล. จับมือ จัด ABC สัญจร สู่นครเข้มแข็ง

Read More
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านเอเชียศึกษา Walailak University International Conference on Asian Studies II (WUICAS II) เอเชียศึกษาวันนี้ : การผงาดขึ้นของเอเชีย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านเอเชียศึกษา Walailak University International Conference on Asian Studies II (WUICAS II) “เอเชียศึกษาวันนี้ : การผงาดขึ้นของเอเชีย”

Read More
อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้การต้อนรับ Brig. Gen. Dato Prof. Dr. Kamarudin Hussin, อธิการมหาวิทยาลัย Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) และคณะ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้การต้อนรับ Brig. Gen. Dato Prof. Dr. Kamarudin Hussin, อธิการมหาวิทยาลัย Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) และคณะ

Read More
อาจารย์ม.วลัยลักษณ์ ร่วมเสนองานวิจัยด้านการท่องเที่ยว

อาจารย์ม.วลัยลักษณ์ ร่วมเสนองานวิจัยด้านการท่องเที่ยว

Read More
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ฝึกอ่าน เขียน เรียนร้อยกรองทำนองไทย ๔ ภาค มีผู้สนใจร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ฝึกอ่าน เขียน เรียนร้อยกรองทำนองไทย ๔ ภาค" มีผู้สนใจร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง

Read More
มวล.จัดโครงการปั่นจักรยานศึกษาผลกระทบการกัดเซาะชายฝั่ง

มวล.จัดโครงการปั่นจักรยานศึกษาผลกระทบการกัดเซาะชายฝั่ง

Read More
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าเฝ้าถวาย ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ และฉลองพระองค์ครุย แด่ พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าเฝ้าถวาย ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ และฉลองพระองค์ครุย แด่ พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

Read More
TOP