ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ผลิตภัณฑ์สะตอได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ข่าวใหม่

ผลงานวิจัยสะตออบแห้งคืนตัวของศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลาสมาและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนมิสเตอร์สะตอ โดยการสนับสนุนของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 “การแข่งขัน Most’s Innovation OTOP Awa.... อ่านต่อ....

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ บริษัท Perkin Elmer จำกัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักการรวิเคราะห์เชิงอะตอมและการวิเคราะห์โลหะหนักโดยเครื่อง Inductively Couple Plasma Optically Emission Spectroscopy (ICP– OES) ข่าวใหม่

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ บริษัท Perkin Elmer จำกัด กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักการรวิเคราะห์เชิงอะตอมและการวิเคราะห์โลหะหนักโดยเครื่อง Inductively Couple Plasma Optically Emission Spectroscopy (ICP-OES) ในวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.0.... อ่านต่อ....

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Subject Protection: HSP) ข่าวใหม่

เนื่องด้วยสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และเครือข่ายกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (MedResNet) กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Subject Protection: HSP) ในวันที่ 4-5 เมษายน 2561 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุ.... อ่านต่อ....

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว (TBUS) ขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และอาจารย์ประจำหลักสูตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาการตลาด หลักสูตรบริหารธุร.... อ่านต่อ....

สำนักวิชาการจัดการ ม.วลัยลักษณ์ เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และ German International Cooperation (GIZ) ร่วมจัดประชุมเสวนาการบริหารจัดการโลจิสติกส์ อย่างยั่งยืน (Sustainable Logistics Management)

อาจารย์ ดร. จรรยา ชาญชัยชูจิต อาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงานประชุมเสวนาการบริหารจัดการโลจิสติกส์อย่างยั่งยืน (Sustainable Logistics Management) ภายใต้ความร่วมมือไทย-เยอรมนี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ณ วิทยาลัยเทคโ.... อ่านต่อ....

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล ในระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2560 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 103.... อ่านต่อ....

วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 ออกเผยแพร่ออนไลน์ แล้ว

วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 ออกเผยแพร่ออนไลน์ แล้ว ผู้สนใจอ่านรายละเอียดในฉบับได้ที่เว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/jliwu ทั้งนี้ทางกองบรรณาธิการวารสารขอเชิญนักวิจัยจากทั่วประเทศขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัย/วิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวา.... อ่านต่อ....

นักวิชาการทั่วโลกให้ความสนใจ ส่งบทความ 1001 เรื่องในปี 2017 ทำลายสถิติของ Walailak J Sci & Tech

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จำนวนต้นฉบับบทความที่ส่งมายังวารสาร Walailak Journal Science and Technology ได้เข้าสู่หลักพันต่อปีเป็นครั้งแรก ตัวเลข 1001 ในปี ค.ศ. 2017 ทำลายสถิติเดิมของปี 2016 ที่ 928 บทความ วารสารขอขอบคุณ นักวิชาการทั่วโลก ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้ประเมินต้นฉบับ และ ที่ให้ความ.... อ่านต่อ....

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อโรคเขตร้อนที่ถูกละเลย: ปัจจุบันและความท้าทายในอนาคต (The 1st National Conference on Medical Sciences: Neglected Tropical Diseases:

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้าน วิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อโรคเขตร้อนที่ถูกละเลย: ปัจจุบันและความท้าทายในอนาคต (The 1st National Conference on Medical Sciences: Neglected Tropical Diseases: Current and Future Challenges) ในวันเสาร์ที่ 24 ม.... อ่านต่อ....

ขอเชิญเข้าร่วม“โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นที่ 1/2560”

เนื่องจากทางสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) นำทีมวิทยากรโดย ผอ.นพ.พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์ และศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ร่วมกันจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ 1/2560 ในวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้.... อ่านต่อ....

อาจารย์ประจำวิชาสำนักแพทยศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในงาน Essential Pain Management Workshop ซึ่งจัดโดย Pain Society of Cambodia (PSC)

อาจารย์ นายแพทย์ธารินทร์ เพ็ญวรรณ อาจารย์ประจำวิชาสำนักแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และรองหัวหน้า ศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ (Center of Excellence in Health System and Medical Research) ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในงาน Essential Pain Management Workshop ซึ่งจัดโดย Pain Societ.... อ่านต่อ....

นักศึกษาและอาจารย์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และแพทยศาสตร์ เผยแพร่บทความใน Walailak J Sci & Tech February 2018: Biomedical Sciences

Walailak Journal of Science and Technology ปีที่ 15 เล่มที่ 2 ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว ประกอบด้วย 7 บทความด้านชีวเวชศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษาบัณฑิตร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตรชีวเวขศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และ อาจารย์สำนักวิชาแพทยศาสตร์ รวม 3 เรื่องดังนี้ Renoprotecti.... อ่านต่อ....