ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

การประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจัย ครั้งที่ ๑″– สาธารณสุขในเป้าหมายการพัฒนาสุขภาพที่ยั่งยืน ข่าวใหม่

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจัย” ครั้งที่ ๑ – สาธารณสุขในเป้าหมายการพัฒนาสุขภาพที.... อ่านต่อ....

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "การเรียนรู้เชิงรุก" ครั้งที่ 6 ในวันที่ 26-27 มีนาคม 2561 ข่าวใหม่

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ "การเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ตอบโจทย์ Thailand 4.0 อย่างไร?" ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีรายละเอียดหัวข้อการประชุมวิชาการดั.... อ่านต่อ....

Train the Trainers in Tourism & Hospitality Management ข่าวใหม่

โครงการศูนย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม และสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สำนักวิชาการจัดการ ร่วมกันจัดโครงการฝึกอบรมหัวข้อ “Train the Trainers in Tourism & Hospitality Management” ให้แก่พนักงานระดับ Supervisors และ Junior Managers ที่ทำหน้าที่ดูแล ฝึกทักษะ และประเมินผลการปฏิบัติงานน.... อ่านต่อ....

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 10 ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ขอเรียนเชิญท่านส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 10 วันที่ 27-28 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีรายละเอียดหัวข้อการประชุมวิชาการดังนี้- กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - กลุ่มวิทยาศาสตร์แ.... อ่านต่อ....

นำเสนองานวิจัยTrajectory of Middle Class Muslim in Southeast Asia

กลุ่มวิจัยอิสลามศึกษาฯ สำนักศิลปศาสตร์ มวล. จะจัดเวทีเพื่อนำเสนองานวิจัยTrajectory of Middle Class Muslim in Southeast Asia : Religious Expression in Public Sphere of Indonesia, Malaysia and Thailand วันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 - 15.30 น ณ ห้องระเบียงบรรณฯ1 อาคารศูนย์บรรณาสาร มหาวิทยาลัยวลัยลั.... อ่านต่อ....

นักศึกษาปริญญาเอกของสาขาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล “The Best Oral Presentation Award” ในการประชุมวิชาการ The 1st MRS Thailand International Conference

นางชารอน เอสปิรปตู ลาซาโร (Sharon E. Lazaro) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมี ภายใต้การดูแลของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง ได้นำเสนอผลงานวิจัยโดยการบรรยายแบบปากเปล่า ในหัวข้อ Abrupt Spin Crossover in [Fe(qsal-X)2]OTs.sol ใน Symposium 6: Magnetic Materials and Their Appl.... อ่านต่อ....

Walailak J Sci & Tech ก้าวสู่ปีที่ 15 เตรียมเผยแพร่ 12 ฉบับ ในปี พ.ศ. 2561

ในปี พ.ศ. 2561 วารสาร Walailak Journal of Science and Technology ก้าวสู่ปีที่ 15 เตรียมเผยแพร่บทความที่ Accept แล้ว และบทความที่เชื่อมโยงกับการประชุมวิชาการ จัดตาม Thematic Issue ที่มีผู้เชี่ยวชาญในสาขาทำหน้าที่บรรณาธิการประจำฉบับหรือบรรณาธิการรับเชิญ ได้แก่ Vol 15: Forthcoming Issue: Plant Sciences.... อ่านต่อ....

Walailak J Sci & Tech ออกเผยแพร่ออนไลน์ครบ 12 ฉบับ ในปี พ.ศ. 2560

วารสาร Walailak Journal of Science and Technology ปีที่ 14 ฉบับที่ 12 (Vol. 14 No. 12 December 2017: Bioresouces) ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว ประกอบด้วย บทความ 7 เรื่อง ด้านอุตสาหกรรมการเกษตร จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Ton Duc Thang Universi.... อ่านต่อ....

การแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน : กรณี ความร่วมมือของอำเภอลานสกาและหน่วยวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2556-2560

จากสถานการณ์ปัญหาโรคไข้เลือดออกระบาดในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา อำเภอลานสกาเป็นอำเภอหนึ่งที่มีปัญหาความรุนแรงและมีความเสี่ยงซ้ำซาก หน่วยวิจัยและบริการโรคไข้เลือดออก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ทั้งอำเภอลานสกา โดยรับการสนับสนุนทุนจากสำน.... อ่านต่อ....

ม.วลัยลักษณ์ ลงนามความร่วมมือถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสู่ภาคเอกชน

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ นายกรกฎ เตติรานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช และนายสุทิน พรชัยสุรีย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ และ SMEs ในพื้.... อ่านต่อ....

อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยาย ในการประชุมวิชาการ วทท. ครั้งที่ 43 และ วทร. ครั้งที่ 23

อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยาย ในการประชุมวิชาการ ดังนี้ 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย อาจารย์สาขาฟิสิกส์ และรักษาการแทนรองคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นผู้บรรยายรับเชิญ (Invited Speaker) ในหัวข้อ Inflation And Dark Matter Unif.... อ่านต่อ....

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Innovative Startup @ University

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดกิจกรรม innovativeStartup for students ให้กับนิสิต นักศึกษา เพื่อค้นหาแนวคิด วิธีการทำธุรกิจแบบ Startup ผ่านมุมมองและประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญด้าน Startup โดยกำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 – 15.30 น. ณ อาคารเรียนรวม 3 ห้.... อ่านต่อ....