ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมพิธีลงนาม การใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ ข่าวใหม่

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย รศ.ดร. ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม ในฐานะผู้แทนอธิการบดี และ อาจารย์ธวัชชัย ลักเซ้ง สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ในฐานะพยาน ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการการตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ ใน วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน .... อ่านต่อ....

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมพิธีลงนาม โครงการ Talent Mobility ข่าวใหม่

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย รศ.ดร. ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม และบุคลากรอุทยาน ร่วมกับ 19 มหาวิทยาลัย ลงนามความร่วมมือโครงการ Talent Mobility กับ สกอ. และ สวทน. ในวันพุธที่ 20 กันยายน 60 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร สกอ. และ สวทน.... อ่านต่อ....

การสัมมนาหัวข้อ“นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในกระแส Thailand ๔.๐” และการเสวนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมส่ภูาคปฏิบัติ : การจัดการเรียนร้” ข่าวใหม่

หลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จัดโครงการสัมมนาในหัวข้อ“นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในกระแส Thailand ๔.๐” และการเสวนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่ภาคปฏิบัติ : การจัดการเรียนรู้” เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องระเบียงบรรณ 1 และโ.... อ่านต่อ....

ขอเชิญร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ข่าวใหม่

ด้วยหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ขอเชิญร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารวิชาการ 3 เวลา 09.30-11.30 น. สอบวิทยานิพนธ์หัวข้อ ความพร้อมของชุมชนต่อการจัดการอาชีวอนามัย ในแรงงานผู้สูงอายุ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ของ น.... อ่านต่อ....

ผู้ช่วยทูตฝ่ายความร่วมมือวิทยาศาสตร์และการอุดมศึกษา สถานทูตฝรั่งเศสเยือน มวล. ข่าวใหม่

วันที่ 19 กันยายน 2560 รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วย รศ.ดร. พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ คณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิตร สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ น.สพ.พันเลิศ ศักดิ์แก้ว โครงการจัดตั้งสำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ อาจารย์ นพ. ธารินทร์ เพ็ญ.... อ่านต่อ....

Walailak J Sci & Tech November 2017: Agricultural Technology ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว ข่าวใหม่

วารสาร Walailak Journal of Science and Technology ปีที่ 14 ฉบับที่ 11 (Vol. 14 No. 11 November 2017: Agricultural Technology) ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว ประกอบด้วยบทความวิทยาศาสตร์เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 2 เรื่อง, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, มหาวิทยาลั.... อ่านต่อ....

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ จังหวัดสตูล

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ จังหวัดสตูล ในวันที่ 11-12 กันยายน 2560 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 จำนวน 72 คน จากโร.... อ่านต่อ....

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ รุ่นที่ 16 “สัญลักษณ์ สารเคมีอันตรายและการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ”

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ รุ่นที่ 16 “สัญลักษณ์ สารเคมีอันตรายและการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ” ในวันที่ 11 กันยายน 2560 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ รุ่นที่ 16 "สัญลักษณ์ สารเคมีอันตรายและการจัดการของเส.... อ่านต่อ....

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมสัมมนา การวิเคราะห์วัสดุขั้นสูงด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดและเทคนิคการกระจายพลังงานรังสีเอกซ์ (FESEM)

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมสัมมนา การวิเคราะห์วัสดุขั้นสูงด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดและเทคนิคการกระจายพลังงานรังสีเอกซ์ (FESEM) ในวันที่ 7-8 กันยายน 2560 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมสัมมนา การวิเคราะห์วัสดุขั้นสูงด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกร.... อ่านต่อ....

ผลการประเมินประจำปี วารสารในฐานข้อมูล TCI และ Scopus

ฐานข้อมูลวารสารระดับชาติ และ นานาชาติ ได้ประกาศ ผลการประเมินคุณภาพวารสารจากการอ้างอิงในปีที่ผ่านมา ซึ่งสามารถตรวจสอบรายชื่อและค่าดัชนีคุณภาพได้ดังนี้ 1 ฐานข้อมูล TCI (Thai-journal Citation Index) -สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีวารสารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คือ Walailak Journal of Science and Technol.... อ่านต่อ....

ผู้นำท้องถิ่นจังหวัดนครศรีฯ กว่า 100 คน ร่วมสัมมนา การบริหารจัดการเมือง ที่ ม.วลัยลักษณ์

ม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการ Asean Local Governance การบริหารจัดการเมือง : บทเรียนและประสบการณ์นักการเมืองท้องถิ่น เตรียมพร้อมพัฒนาเมือง รองรับการเจริญเติบโตของจังหวัดนครศรีธรรมราชในอนาคต โดยได้รับความสนใจจากนักการเมืองท้องถิ่นจากทุกภาคส่วน เข้าร่วมกว่า 100 คน สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยว.... อ่านต่อ....

อาจารย์อาเซียนศึกษาได้รับเชิญเป็น Keynote speaker ในงานสัมมนานานาชาติที่อินโดนีเซีย

อาจารย์ราซัค (นายอับดุลรอยะ ปาแนมาแล) อาจารย์หลักสูตรอาเซียนศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker ในงานประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ The First International Seminar on Language, Literature, Arts and Culture (ISLLAC). Theme : "The Role of Language, Art, and Culture in the Develo.... อ่านต่อ....