ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ม.วลัยลักษณ์ จัดเวทีแลกเปลี่ยนทางวิชาการ การบริหารจัดการท้องถิ่นและเมือง ข่าวใหม่

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการการบริหารจัดการท้องถิ่น (The Center of Excellence for Local and City Governance (CLCG)) จัดเวทีการแลกเปลี่ยนประเด็นทางวิชาการ การวิจัย การบริหารจัดการท้องถิ่นและเมือง ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่.... อ่านต่อ....

อาจารย์อาเซียนศึกษาได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker ใน International Conference on Education of Language, Literature and Culture ข่าวใหม่

อาจารย์ราซัค(นายอับดุลรอยะ ปาแนมาแล) จากหลักสูตรอาเซียนศึกษา สำนักศิลปศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็น Keynote Speaker ในงานประชุมสัมมนานานาชาติ International Conference on Education of Language, Literature and Culture 2017 จัดโดย มหาวิทยาลัยปุตรามาเลเซีย ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งการประชุมสัมม.... อ่านต่อ....

คณาจารย์และนักวิชาการสาขาเคมีร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “Walailak University Innovation in Education Rubric Workshop 2560” ข่าวใหม่

คณาจารย์และนักวิชาการสาขาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในการประยุกต์ใช้ Rubric ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 1 สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จัดขึ้นโดยศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.คริสโตเฟอร์ ลี จอห์นสัน รักษาการแทนผู้อำนวยก.... อ่านต่อ....

การประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจัย ครั้งที่ ๑″– สาธารณสุขในเป้าหมายการพัฒนาสุขภาพที่ยั่งยืน

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจัย” ครั้งที่ ๑ – สาธารณสุขในเป้าหมายการพัฒนาสุขภาพที.... อ่านต่อ....

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "การเรียนรู้เชิงรุก" ครั้งที่ 6 ในวันที่ 26-27 มีนาคม 2561

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ "การเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ตอบโจทย์ Thailand 4.0 อย่างไร?" ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีรายละเอียดหัวข้อการประชุมวิชาการดั.... อ่านต่อ....

Train the Trainers in Tourism & Hospitality Management

โครงการศูนย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม และสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สำนักวิชาการจัดการ ร่วมกันจัดโครงการฝึกอบรมหัวข้อ “Train the Trainers in Tourism & Hospitality Management” ให้แก่พนักงานระดับ Supervisors และ Junior Managers ที่ทำหน้าที่ดูแล ฝึกทักษะ และประเมินผลการปฏิบัติงานน.... อ่านต่อ....

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 10 ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ขอเรียนเชิญท่านส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 10 วันที่ 27-28 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีรายละเอียดหัวข้อการประชุมวิชาการดังนี้- กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - กลุ่มวิทยาศาสตร์แ.... อ่านต่อ....

นำเสนองานวิจัยTrajectory of Middle Class Muslim in Southeast Asia

กลุ่มวิจัยอิสลามศึกษาฯ สำนักศิลปศาสตร์ มวล. จะจัดเวทีเพื่อนำเสนองานวิจัยTrajectory of Middle Class Muslim in Southeast Asia : Religious Expression in Public Sphere of Indonesia, Malaysia and Thailand วันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 - 15.30 น ณ ห้องระเบียงบรรณฯ1 อาคารศูนย์บรรณาสาร มหาวิทยาลัยวลัยลั.... อ่านต่อ....

นักศึกษาปริญญาเอกของสาขาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล “The Best Oral Presentation Award” ในการประชุมวิชาการ The 1st MRS Thailand International Conference

นางชารอน เอสปิรปตู ลาซาโร (Sharon E. Lazaro) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมี ภายใต้การดูแลของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง ได้นำเสนอผลงานวิจัยโดยการบรรยายแบบปากเปล่า ในหัวข้อ Abrupt Spin Crossover in [Fe(qsal-X)2]OTs.sol ใน Symposium 6: Magnetic Materials and Their Appl.... อ่านต่อ....

Walailak J Sci & Tech ก้าวสู่ปีที่ 15 เตรียมเผยแพร่ 12 ฉบับ ในปี พ.ศ. 2561

ในปี พ.ศ. 2561 วารสาร Walailak Journal of Science and Technology ก้าวสู่ปีที่ 15 เตรียมเผยแพร่บทความที่ Accept แล้ว และบทความที่เชื่อมโยงกับการประชุมวิชาการ จัดตาม Thematic Issue ที่มีผู้เชี่ยวชาญในสาขาทำหน้าที่บรรณาธิการประจำฉบับหรือบรรณาธิการรับเชิญ ได้แก่ Vol 15: Forthcoming Issue: Plant Sciences.... อ่านต่อ....

Walailak J Sci & Tech ออกเผยแพร่ออนไลน์ครบ 12 ฉบับ ในปี พ.ศ. 2560

วารสาร Walailak Journal of Science and Technology ปีที่ 14 ฉบับที่ 12 (Vol. 14 No. 12 December 2017: Bioresouces) ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว ประกอบด้วย บทความ 7 เรื่อง ด้านอุตสาหกรรมการเกษตร จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Ton Duc Thang Universi.... อ่านต่อ....

การแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน : กรณี ความร่วมมือของอำเภอลานสกาและหน่วยวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2556-2560

จากสถานการณ์ปัญหาโรคไข้เลือดออกระบาดในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา อำเภอลานสกาเป็นอำเภอหนึ่งที่มีปัญหาความรุนแรงและมีความเสี่ยงซ้ำซาก หน่วยวิจัยและบริการโรคไข้เลือดออก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ทั้งอำเภอลานสกา โดยรับการสนับสนุนทุนจากสำน.... อ่านต่อ....