ชีวิตในมหาวิทยาลัย

ชีวิตในมหาวิทยาลัย

งานทหาร

 

บริการด้านทหาร

เป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาที่สนใจเรียนวิชาทหาร หรือที่เคยเรียนวิชาทหารได้เรียนต่อ โดยมหาวิทยาลัยได้ประสานความร่วมมือกับกองทัพภาคที่ 4 (ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 41) มีการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับชั้นปีที่ 1 - 5
นอกจากนั้น ยังบริการผ่อนผันการคัดเลือกเป็นทหารกองประจำการของนักศึกษา โดยประสานงานกับกระทรวงกลาโหม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 
 

บริการด้านทหาร มีดังนี้

 
1. บริการเรื่องการขอผ่อนผันฯ
  1. • บริการเรื่องการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
  2. • บริการเรื่องการขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการเพื่อลาศึกษาต่อ
  3. • บริการเรื่องการขอผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร
 
2. บริการด้านการเรียนวิชาทหาร
  1. • รับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนวิชาทหารชั้นปีที่ 1 - 5 ชายและหญิง
  2. • ประสานและวางแผนการเรียนวิชาทหารร่วมกับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 41
  3. • ประสานการนำปลดนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ชายเป็นทหารกองหนุนประเภท 1
  4. • ประสานการขอแต่งตั้งยศนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 5 ชายและหญิงเป็นชั้นยศว่าที่ร้อยตรี
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา
ชั้น 2 อาคารไทรบุรี 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161 โทรศัพท์ 0-7567-3143-8, 0-7567-3161-5 โทรสาร 0-7567-3146

 

TOP