ชีวิตในมหาวิทยาลัย

ชีวิตในมหาวิทยาลัย

ทุนการศึกษา

    การศึกษาในระดับอุดมศึกษา มุ่งพัฒนาคนไปสู่การประกอบอาชีพ เมื่อนักศึกษาก้าวสู่ระดับมหาวิทยาลัย การศึกษาจะแตกต่างจากระดับมัธยมศึกษาเป็นอย่างมาก ปัจจัยด้านทุนทรัพย์เป็นสิ่งจำเป็นเพิ่มขึ้น นักศึกษาบางคนมีศักยภาพในการศึกษาแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทำให้เสียโอกาสที่ควรจะได้รับเพื่อเอื้ออำนวยให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และหาประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยได้เต็มศักยภาพ เพื่อเป็นคนดี คนเก่งของสังคม เห็นคนที่ทันสมัยในฐานะพลเมืองและพลโลก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงได้จัดทุนการศึกษาประเภทต่าง ๆ ดังนี้
 

- กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล


    
       เป็นทุนการศึกษาที่รัฐบาลจัดสรรให้มหาวิทยาลัยเพื่อให้นักศึกษากู้และชำระ คืนหลังจากสำเร็จการศึกษา มีหลักเกณฑ์ในการขอกู้ที่สำคัญ คือ
       1. ผู้กู้ต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2539-2541จะต้องมีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 300,000 บาท/ปี
       2. ผู้กู้ต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 จะต้องมีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 150,000 บาท/ปี
       3. ผู้กู้รายใหม่จะต้องมีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 150,000 บาท/ปี
 

- กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์       เป็นทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดสรรจากค่าลงทะเบียนให้นักศึกษากู้ยืมเงิน เพื่อ เป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาวงเงินไม่เกินปีการศึกษาละ 35,000 บาท โดยผ่อนชำระคืนในระยะปลอดดอกเบี้ยหลังจากจบการศึกษา 180 วัน และต้องชำระคืนพร้อมดอกเบี้ยตามอัตราที่กำหนดเมื่อพ้นระยะปลอดดอกเบี้ย ภายในระยะเวลา 5 ปี
 
- กองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย

      เป็นทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายทางการ ศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยนักศึกษาสามารถยืมได้ปีการศึกษาละไม่เกิน 35,000 บาท และต้องชำระคืนให้เสร็จสิ้นภายใน 1 สัปดาห์ก่อนสอบปลายภาคการศึกษาที่ 3 ของแต่ละปีการศึกษา
 
- ทุนเงินยืมฉุกเฉิน

      เป็นทุนการศึกษาที่จัดไว้ให้นักศึกษาที่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงิน อย่างกระทันหัน โดยสามารถยืมเงินฉุกเฉินได้ครั้งละไม่เกิน 2,000 บาท ทั้งนี้ต้องชำระคืนภายใน 1 สัปดาห์ก่อนสอบไล่ประจำภาคการศึกษานั้น ๆ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากมหาวิทยาลัย
 
- ทุนการศึกษาทั่วไป

      เป็นทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่าง ๆ และบริษัทเอกชน โดยเจ้าของทุนอาจจะระบุคุณสมบัติของผู้รับทุน และบางทุนจะให้เป็นรายปีการศึกษา บางทุนจะให้ต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา
 
- ทุนทำงานพิเศษ

      เป็นทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้แก่นักศึกษาเพื่อช่วยเหลือในเรื่อง ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพสำหรับนักศึกษาที่มีความจำเป็นหรือขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากการทำงาน และฝึกฝนพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยกำหนดให้นักศึกษาแต่ละคนทำงานได้ไม่เกิน 100 ชั่วโมง ในภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 50 ชั่วโมงในช่วงปิดภาคการศึกษา ทั้งนี้นักศึกษาจะได้รับค่าตอบแทนในอัตราชั่วโมงละ 30 บาท
 
- ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา (โควตาพิเศษ)

      เป็นทุนการศึกษาที่สนับสนุนนักเรียนที่มีผลการเรียนดีซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน โดยให้ได้รับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา และค่าหน่วยกิต ในแต่ละปีจะมีทุนประเภทนี้จำนวน 25 ทุน ผู้รับทุนต้องมีผลการเรียนสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 และอยู่ในลำดับต้นไม่เกินร้อยละ 10 ของนักเรียนทั้งหมดของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในแต่ละแผนการเรียน ทั้งนี้ผู้ได้รับทุนต้องรักษาระดับผลการเรียนสะสมตลอดปีการศึกษาไม่ให้ต่ำ กว่า 2.75 มิเช่นนั้นจะหมดสิทธิ์ในการรับทุน
 
- ทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาประสบภัย

เป็นทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบภัยจากอัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย และอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
 
 
 
รายละเอียดการให้บริการ สอบถามได้ที่
งานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา
สำนักงานส่วนกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคารไทยบุรี
โทรศัพท์. 0-7567-3142 และ 48 (สายภายใน โทร. 3142 และ 3148) โทรสาร. 0-7567-3146
TOP