ชีวิตในมหาวิทยาลัย

ชีวิตในมหาวิทยาลัย

Internet-WIFI-Email

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทำหน้าที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพในระดับสากลเพื่อตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น มีโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนทุก ภารกิจ โดยมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดโดยยึดหลัก “รวมบริการ ประสานภารกิจ”

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดตั้งขึ้นพร้อมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109 ตอนที่ 40 ลงวันที่ 7 เมษายน 2535 และข้อกำหนดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการจัดตั้ง สำนักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น พุทธศักราช 2541 มีประวัติความเป็นมาดังนี้

การดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล เริ่มต้นครั้งแรกในปี 2538 ที่หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารแหลมทอง กรุงเทพมหานคร จากนั้นจึงย้ายศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มายังอาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวิทย์ ศิลาวัชนาไนย หลังจากนั้นมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ย้ายจากสำนักงานจากหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพฯ มายังอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจึงย้ายมาดำเนินงานชั่วคราวที่อาคารสถาบันวิจัย (D4) และต่อมาเมื่อการก่อสร้างอาคารสำนักงานแล้วเสร็จ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจึงย้ายสำนักงานมาดำเนินงานที่อาคารคอมพิวเตอร์เป็นการถาวร จนถึงปัจจุบัน และ มหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลคนแรก คือ รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2540

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหน่วยงานรวมบริการ ประสานและให้บริการงานคอมพิวเตอร์และโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อรองรับการบริหารจัดการ งานวิชาการและงานบริการของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ประสานและดำเนินการพัฒนาระบบงานสารสนเทศและซอฟต์แวร์ประยุกต์ จัดบริการงานคอมพิวเตอร์และให้การฝึกอบรมทางคอมพิวเตอร์แก่บุคลากรภายในและหน่วยงานภายนอก ประสานและจัดบริการงานคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงปฏิบัติงานอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลมีหน้าที่และรับผิดชอบโดยสรุปดังนี้ คือ ประสานและให้บริการงานคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย เพื่องานบริการและวิชาการของส่วนงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย ประสานและดำเนินการประมวลผลข้อมูลและจัดทำรายงานตามความต้องการของส่วนงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย จัดบริการงานคอมพิวเตอร์และให้การฝึกอบรมทางคอมพิวเตอร์แก่ส่วนงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ประสานและจัดบริการงานคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานอื่นที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลมีแนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ State-of-the-art IT Campus ที่สมบูรณ์ คือมหาวิทยาลัยนำไอทีเข้ามาช่วยในการดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยเน้นการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์เชื่อมโยงให้เกิดกิจกรรมต่างๆ แบบ Online ใช้การประมวลผลข้อมูลและข่าวสารต่างๆ และกระจายการใช้งานอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีการใช้ไอทีเพื่อการเรียนการสอน โดยการใช้คอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการดำเนินเรื่องการเรียนการสอน เช่น ระบบ e-Learning ระบบ Web-based learning เป็นต้น เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของห้องเรียน โดยทุกห้องมีการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการเข้าถึงข้อมูลการเรียนรู้อย่างรวดเร็วและครอบคลุม เป็นขุมความรู้ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างง่าย โดยจะเห็นได้จากการเปลี่ยนแปลงของระบบห้องสมุดไปสู่ e-library โดยนักศึกษา อาจาย์ และบุคลากร สามารถเข้าไปสืบค้นและเปิดดูหนังสือ เอกสารต่างๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 

การบริการ

 
 
 
ข้อมูลจาก ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
โทรศัพท์ 0-7567-3400 โทรสาร 0-7567-3420 

 
 
TOP