คำถามที่พบบ่อยในสถานการณ์ Covid-19 สำหรับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2. มหาวิทยาลัยจะจัดการเรียน การสอน ผ่านออนไลน์ถึงเมื่อไหร่
3. วิชาที่ต้องเรียนปฏิบัติการ จะเรียนอย่างไร
4. นักศึกษาที่กลับบ้าน และไม่มีอินเทอร์เน็ตที่บ้านจะเข้าถึงการเรียนแบบออนไลน์ได้อย่างไร
5. การส่งงาน การบ้าน จะส่งอย่างไร
6. นักศึกษาต้องกลับมาสอบกลางภาค/ปลายภาคเรียนที่มหาวิทยาลัยหรือไม่
7. วิชาที่มีการสอบปลายภาค จะสอบตามตารางเดิมหรือไม่
8. ยังมีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงสงกรานต์หรือไม่
10. การดำเนินการรับเข้าศึกษา (TCAS) จะได้รับผลกระทบอย่างไร
11. กำหนดการเปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 1/63 ยังเปิดเรียนตามปกติหรือไม่
12. กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่เป็นอย่างไร
13. สามารถติดต่อรับบริการจากหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น สำนักวิชา ศูนย์บริการการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา ฯลฯ ได้หรือไม่
14. นักศึกษายังสามารถอยู่หอพักได้หรือไม่
15. มีร้านอาหารบริการเพียงพอสำหรับนักศึกษาที่ยังคงอยู่หอพักหรือไม่
16. แนวทางการยืนยันการกู้ กยศ/กรอ ในเทอม 3 เป็นอย่างไร
17. มีการเรียน การสอนรูปแบบใดในช่วงวันสอนชดเชย

TOP