ทุนการศึกษา

บริการด้านทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา

ไม่มีใคร ไม่ได้เรียน เพราะไม่มีทุนฯ” เป็นหลักในการให้บริการด้านทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ประสบปัญหาด้านทุนทรัพย์ มหาวิทยาลัยจัดเตรียมทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลายประเภท ได้แก่

รางวัลสำหรับนักศึกษาที่ผลการเรียนดีเด่น

มหาวิทยาลัยจะดำเนินการคัดเลือกนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ที่มีผลการเรียนสูงสุด 5% แรกในแต่ละหลักสูตรในแต่ละสำนักวิชา โดยมหาวิทยาลัยยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ทั้งปีการศึกษา

รางวัลสำหรับผู้มีผลงานดีเด่นด้านกีฬา

นักศึกษาที่มีความสามารถด้านกีฬาที่สามารถสร้างผลงานในระดับจังหวัด ระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยให้สิทธิ์อยู่หอพักของมหาวิทยาลัยโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมหอพัก

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล

มหาวิทยาลัยประสานการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล กยศ. และ กรอ. นักศึกษาที่มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00 รายได้ครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาท/ปี สามารถขอยื่นกู้ได้ตั้งแต่แรกเข้าศึกษา

ทุนการศึกษาทั่วไป

มหาวิทยาลัยจัดสรรเงินที่ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตกุศลบริจาคทุนการศึกษา สามารถมอบทุนการศึกษาประเภททั่วไปให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ปีละมากกว่า 200 ทุน​

ทุนทำงานพิเศษ

นักศึกษาที่ต้องการหารายได้เพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัวโดยใช้เวลาว่างระหว่างเรียน สามารถสมัครทุนทำงานพิเศษได้ทุกภาคเรียน ค่าตอบแทนภาคเรียนละ 3,000 บาท

ทุนเงินยืมฉุกเฉิน

นักศึกษาที่ความจำเป็นต้องใช้เงินเร่งด่วนสามารถขอยืมเงินฉุกเฉินได้ ครั้งละ 2,000 บาท โดยไม่มีดอกเบี้ย ชำระคืนก่อนสิ้นภาคการศึกษา

ในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษา จำนวน 191 คน เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 3,476,700 บาท/ภาคการศึกษา (ปีการศึกษาละ 10,430,100 บาทในระบบไตรภาค) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ทุนโควตานักกีฬา

จำนวน 14 คน เป็นจำนวนเงิน 257,600 บาท/ภาคเรียน

2.ทุนพัฒนาบัณฑิตศตวรรษ ที่ 21

จำนวน 146 คน เป็นจำนวนเงิน 2,576,700 บาท/ภาคเรียน

3.ทุนนักโภชนาการประจำโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ

จำนวน 2 คน เป็นจำนวนเงิน 40,000 บาท/ภาคเรียน

4.ทุนโปรแกรมเกียรตินิยมวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม

จำนวน 9 คน เป็นจำนวนเงิน 180,000 บาท/ภาคเรียน

5.ทุนเพชรน้ำหนึ่ง

จำนวน 18 คน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวนเงิน 347,200 บาท/ภาคเรียน

ค่าหอพัก จำนวนเงิน 48, 600 บาท/ภาคเรียน

6.ทุนเยาวชน 3 จังหวัดชายแดนใต้

จำนวน 2 คน เป็นจำนวนเงิน 26,600 บาท/ภาคเรียน

 

TOP