ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาศิลปศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 11/๒๕59 ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาศิลปศาสตร์ จำนวน 23 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกดังนี้
- ผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริง)คือ นางสาวธิติญา มีแต้ม
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง เรียงตามลำดับดังนี้
1. นางสาววรรณวิมล นาคะ
2. นางสาวณัฐปภัสร์ พรหมสวัสดิ์

อนึ่งมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม


TOP