ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับคณะจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 4 และคณะผู้บริหารโรงเรียนรายรอบเมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 (สพป.4) นำโดยนายเสนอ ทองจีน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต4 และคณะผู้บริหารโรงเรียนรายรอบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในโอกาสหารือความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 4 โดยมี คณะผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 15 โรงเรียน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ได้กล่าวต้อนรับ พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความร่วมมือด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน คณาจารย์ และบุคลากรระดับประถมศึกษาของโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่รายรอบและโรงเรียนสังกัด (สพป.4) แก่คณะผู้บริหาร โดยกล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ เพราะการสร้างคนให้เป็นคนดีและคนเก่ง มีความรู้ ความสามารถนั้น ต้องได้รับการปลูกฝัง ฝึกฝน ตั้งแต่วัยเด็ก คือ วัยประถมศึกษา ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือ จากคณะครู-อาจารย์ ของทุกโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ความรู้ทางวิชาการและส่งเสริมพัฒนาทักษะต่างๆ ที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิต เพื่อให้นักเรียนวัยประถมศึกษาในวันนี้ เติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช และเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป โดยมีแผนจัดอบรมครู-อาจารย์ ในแต่ละสาขาวิชาให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เช่น ครูภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น รวมทั้งการเปิดห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องมืออันทันสมัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้นักเรียนเช้ามาเยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้ อันจะเป็นแรงกระตุ้นให้นักเรียนสนใจ อยากเข้ามาศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทายาลัยวลัยลักษณ์ต่อไป

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยังมีนโยบายส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัย ทั้งโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ ที่จะแล้วเสร็จในปี 2562 นี้ และโครงการส่งเสริมการแก้ปัญหาอื่นๆ

ประมวลภาพ

ข่าว/ภาพ โดย นางสาวชลธิชา ปานแก้ว ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP