ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 26/๒๕๕9 สังกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 36 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 26/2559
ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2559 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้

1. เภสัชกร
ก. รายชื่อ
001 น.ส.นิลเนตร มีนิล
002 น.ส.ภัทรินทร์ อิสระพิทักษ์กุล
003 น.ส.กรกนก สิทธิฤทธิ์
004 น.สงปาณิศา แซ่จั่น
005 นายพงศธร วะจิดี
006 น.ส.ฑิตฐิตา พงศ์สวัสดิ์
007 น.ส.อาจารี บุญวงศ์
008 น.ส.ธัญลักษณ์ สุทธิประภา
009 น.ส.ศุภลักษณ์ แซ่ห่าน
010 น.ส.พิชญดา ดำศรีใหม่
011 น.ส.มัญชุดา สุขสวัสดิ์
012 น.ส.กนกกร อัตถกิจมงคล
013 น.ส.ภาวิณี สกุลวิโรจน์
014 น.ส.จารุวรรณ จันทร์แดง
015 น.ส.ศรัณยา ภูมิพฤกษ์
016 น.ส.รุชดา หล้าจิ
017 น.ส.กุมาริน สินทรัพย์
018 น.ส.มรรษมน สุวรรณภูมิ
019 นายไตรรัตน์ แก้วเรือง
020 น.ส.เบญญาภา ศรีไทย
021 น.ส.ธัญลักษณ์ เอียดคง
114 น.ส.เสาวภา ศิริกาญจน์

ข. กำหนดการสอบ
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559
ห้องโมคลาน อาคารบริหาร ชั้น 2
มหวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
- 09.00 – 10.00 น. สอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง
- 10.00 - 12.00 น. สอบวิชาภาษาอังกฤษ (ให้นำดินสอ 2B มาด้วย)2. นักเทคนิคการแพทย์
ก. รายชื่อ
001 น.ส.วัลวิภา ผอมสวัสดิ์
002 น.ส.อัครีย๊ะห์ ดุอุแม
003 น.ส.นาซีอะ อาลี
004 น.ส.ซูเรียนี ดอนิแม
005 น.ส.ฟีรณา เปาะแมรีซอ
006 น.ส.ปิ่นกมล วสีวิวัฒน์
007 น.ส.กฤษณี ศรีเมือง
008 น.ส.อังคณา เพชรชู
009 นายนพเดช หนอนไม้
010 น.ส.ภัทฐิตา ชูบัว
011 น.ส.พรใจ บัวหลวง
012 น.ส.ธิดาพร อักษรพันธ์
013 น.ส.ชญาณิศา เมืองจีน
014 น.ส.นลินชนา ศรีวิสุทธิ์
103 น.ส.วรสิรินทร์ ภักดีชน
108 น.ส.ชลลดา เพียรดี
122 น.ส.สุดารัตน์ แป้นสุข

ข. กำหนดการสอบ
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559
ห้องประชุม 15/5 และ 15/6
อาคารบริหาร ชั้น 2
มหวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
- 08.30 – 10.30 น. สอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง
- 10.30 - 12.30 น. สอบวิชาภาษาอังกฤษ (ให้นำดินสอ 2B มาด้วย)3. นักรังสีเทคนิค
ก.รายชื่อ
001 น.ส.สิริมา พิชัยยุทธ์
002 น.ส.สารภี เกื้อหนุน

ข.กำหนดการสอบ
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559
ห้องประชุม 15/1 อาคารบริหาร ชั้น 2
มหวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
- 09.00 – 10.00 น. สอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง
- 10.00 - 12.00 น. สอบวิชาภาษาอังกฤษ (ให้นำดินสอ 2B มาด้วย)


 

4. พยาบาลวิชาชีพ (RN)
ก.รายชื่อ
001 น.ส.พัชรพร เลขาพันธ์
002 น.ส.นุชนาถ เขียวแก้ว
003 น.ส.นัฐวรรณ พันธ์กำเหนิด
004 น.ส.นุชนก สุขกายรัตน์
005 น.ส.กมลพรรณ สยมพงค์
006 น.ส.รุสมีนี กาก้า
007 น.ส.สุพัตรา แซ่หลี
008 น.ส.วรรณวิภา สัมฤทธิ์ผล
009 พันจ่าเอกสุรสิงห์ พรหมรัตน์
010 น.ส.ณัฐกฤตา ชนะพล
011 น.ส.ทิพย์สุดา พรหมดนตรี
012 น.ส.พิมพ์ชนก ไกรนุกูล
013 นางพัชรี รัตนมณี
014 น.ส.ชิลินาถ บุญฉาย
015 น.ส.ปรางทิพย์ สุขเกษม
016 นายยุทธนันท์ นะหู
017 น.ส.หทัย จงไกรจักร
018 นางวไลพร บุญรักษา
019 น.ส.ปภัษณัญ พรหมชาติ
020 น.ส.กิติมา กาญจนประทุม
021 น.ส.หนึ่งฤดี พินิจชัน
022 น.ส.อังคณา มูสิกะ
023 น.ส.ปริยาภรณ์ บุญเรือง
024 น.ส.สุนารัตน์ ยอดระบำ
025 น.ส.ณุภาวี ณะฤทธิ์
026 น.ส.บุญรัตน์ ขุนไชยศรี
027 น.ส.ฐิติพร เทียมฉันท์
028 น.ส.นุสรา มาลาศรี
126 น.ส.ฐิตวรรณ ดำรงวุฒิ
127 นางสลักฤทัย ปานประยูร
130 น.ส.ฟาติน สันองค์

ข.กำหนดการสอบ
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1
อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8
มหวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
- 09.00 – 10.00 น. สอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง
- 10.00 - 12.00 น. สอบวิชาภาษาอังกฤษ (ให้นำดินสอ 2B มาด้วย)


 

5.นักวิชาการสาธารณสุข
ก.รายชื่อ
001 นายสุรศักดิ์ นาควิโรจน์
002 นส.อรชา ผิวคราม
003 น.ส.กันต์ภัสสร เกิดแก้ว
004 น.ส.สมฤทัย ใจกล้า
005 น.ส.อาภัสรา อินทมาศ
006 น.ส.วันนูรฮีดายะห์ ใจตรง
007 น.ส.อาจารีย์ วิวัทพงษ์
008 น.ส.จรีพร ทรัพย์มี
009 นางวชิรญาณ์ นิลวรรณ
010 น.ส.อัจราวดี ไชยชาญ
011 น.ส.อุบลวรรณ บุญมาตร
012 น.ส.กุศลิน โสมอะ
013 น.ส.สุนันทา ยีส้า
014 น.ส.สุกัญญา ยีส้า
015 น.ส.เจ๊ะแยนะ บือราเฮ็ง
016 นายอนุวัฒน์ ศรีดามา
017 น.ส.นันทนัช บุนนาค
018 น.ส.ปวีณา สิทธิเดช
019 น.ส.พิมพ์ชนก รักแก้ว
020 นายเปรมประจักษ์ พุ่มเอี่ยม
021 น.ส.พัชรพร เลาขาพันธุ์
022 น.ส.สุมิตรา เรืองทองเมือง
023 น.ส.อัฉริยาภรณ์ ขาวประสิทธิ
024 น.ส.พรพรรษา จิตรากูล
025 น.ส.ศิริรัตน์ อนุมาศ
026 น.ส.ปัทมวรรณ สังทรัพย์
027 น.ส.สุกัญญา เคี่ยมการ
028 น.ส.ภัณฑิลา จันทพัฒน์
029 น.ส.กรรณิกา สงวนแสง
030 น.ส.ปรีดา ไก่แก้ว
031 น.ส.มนทิรา เตี้ยเล็ก
032 น.ส.จุฑารัตน์ สามารถ
033 น.ส.ปิยนุช แก้วนุ่น
034 นางมณีรัตน์ แสงเงิน
035 น.ส.สุนิษา เจดีรัตน์
036 น.ส.อาภรณ์ ไชยเพศ
037 น.ส.อุบลรัตน์ แวแยง
038 น.ส.กันตภัทร มุสิกวงศ์
039 น.ส.อุไรพรรณ บรมทอง
040 น.ส.อาลิษา ทวีพรหม
041 น.ส.วรรณี อะหลี
042 น.ส.อรชา จรูญมา
043 น.ส.ปาณิสรา ทองจิตร
044 น.ส.ทิพวิมล เวทยาวงศ์
045 น.ส.สุนทรี ทองสม
046 น.ส.สุธาทิพย์ หวานทอง
047 น.ส.สุดารัตน์ ล้วนวนิช
048 น.ส.ขนิษฐา มหันกฤษ
049 น.ส.ชนิดาภา ส่งบำเพ็ญ
050 น.ส.เบญจวรรณ สุวรรณจาง
051 น.ส.สุภาวดี สุวรรณโณ
052 น.ส.สุนีย์ อินไสว
053 น.ส.สุณัฎฐิญา รักหอม
054 น.ส.พิมพ์นรา เชาวลิต
055 น.ส.ศศิวรรณ หอมแก้ว
056 น.ส.ปริญญา วังเมือง
057 นายวิทวัส หนูจันทร์
058 น.ส.สวยบะห์ หาแว
059 น.ส.วิธัญญา พิรัตน์
060 น.ส.ราลิขอ หมันทองมาก
061 น.ส.สุมารินทร์ สายละมุล
062 น.ส.สราลี ไหมศรีกรด
063 น.ส.วิมลวรรณ์ ภู่วรณ์
064 น.ส.ธัญญาภรณ์ วงศ์พรต
065 น.ส.กุสุมา แซ่ลิ้ม
066 น.ส.ซารีนา อาเดะ
067 น.ส.พัชราภรณ์ เจ๊ะหลี
068 น.ส.จุฑาทิพย์ ช่วยคล้าย
069 น.ส.ศิริมา มิศกาชีพ
070 น.ส.วันวิสาข์ ทองอารมภ์
071 น.ส.สุภาลักษณ์ แก้วทอง
072 น.ส.วันวิสา สว่างเย็น
073 น.ส.สิรภัทร โชคอำนวยสิทธิ์
074 น.ส.ธัชชขา รักสกุล
075 น.ส.อฐิภรณ์ เจะสะเมาะ
076 น.ส.จิราวรรณ จันทบูรณ์
077 นายสันติ บูหลัง
078 น.ส.พัชยา ดวงแข
079 น.ส.พัฒนพร สุขใส
080 น.ส.ศิริรัตน์ หัตถิยา
081 น.ส.นิตยา สุขพันธ์
082 น.ส.สุภาพร กนกเพ็ชร์
083 น.ส.นรรฐพร ซัง
084 น.ส.อรอุมา กิจสะศรม
085 น.ส.พิมลพรรณ ศรีสงคราม
086 นายกิตติมนต์ อัมพุกานน
087 น.ส.กัลยาณี นวลเศษ
088 น.ส.เกษร ทองคำ
089 นางธัญญรัตน์ ศุภการนรเศรษฐ์
090 น.ส.วิสนี ดาหมาด
091 น.ส.ทิพย์วัลย์ ทวีปะ
092 น.ส.จุฑามาศ นาควรรณ์
093 นายปรเมศวร์ บัววรรณ
094 น.ส.พิชานิกา จิ๋วประดิษฐกุล
095 น.ส.สุทธิดา ศุภผุชต์
096 น.ส.ปิยารัตน์ กิ่งเล็ก
097 น.ส.วรรณภา นาคสุวรรณ์
098 น.ส.จารุวรรณ สุขผสาร
099 น.ส.บัณฑิตา ปี่แก้ว
100 น.ส.กมลทิพย์ รัตนรังษี
101 น.ส.ขนิษฐา ราชรักษ์
102 น.ส.จุฑารัตน์ จันทร์ทอง
103 น.ส.ณัฐชนก ไชยกาญจน์
104 น.ส.อนุสรา บำรุงอินทร์
105 น.ส.เกศริน เชาวลิต
106 น.ส.เจกิตาน์ รัตนพันธ์
107 น.ส.จรีนุช เรืองเรน
108 น.ส.ศิริรัตน์ ลูกปรัง
109 น.ส.มัณฑนา คุณโลก
110 น.ส.ปิยวรรณ ยะโส
111 น.ส.อลิดา หวันหมาน
112 นายพีระยุทธ สุขแก้ว
113 น.ส.เมษารัตน์ สุทธิการ
114 น.ส.ฑัณติยา วุสิทธยะรัตน์
115 น.ส.มนวิภา ริยาพันธ์
116 น.ส.ศิรินภา พูนสวัสดิ์
117 น.ส.ซูรียา รอแม
118 น.ส.ลลิตา บุหลาด
100 นายสราวุฒิ ปานประยูร
101 น.ส.ปิ่นเจ้า ทันศรี
102 น.ส.สุธาทิพย์ คำแพงทอง
104 น.ส.ขนบพร มากอ้น
106 น.ส.สิริยากร ไชยพลบาล
107 น.ส.ฐรินดา พรชัย
109 น.ส.สโรชา สมัยชูเกียรติ์
110 น.ส.วงเดือน ถาวระ
111 น.ส.สุจิตรา ขำคม
112 น.ส.โศรยา ชูศรี
113 น.ส.รุสนา คชฤทธิ์
115 น.ส.พาขวัญ หมายปาน
116 นายยุทธพงษ์ ภักมี
117 น.ส.จีรวรรณ ศีลภัย
119 น.ส.รมณพร ปิยะปานันท์
120 น.ส.สุพัชรีย์ เครือจันทร์
123 น.ส.อัจฉรา เพชรชำนาญ
124 น.ส.จงรักษ์ เกตุศิลป์
125 น.ส.วรรณวรา หวานสนิท
128 น.ส.อรณัส มุสิกวงศ์
129 นายเจตรินทร์ รองพล


ข. กำหนดการสอบ
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3
อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8
มหวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
- 08.30 – 10.30 น. สอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง
- 10.30 - 12.30 น. สอบวิชาภาษาอังกฤษ (ให้นำดินสอ 2B มาด้วย)6. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
-ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้น-7. พนักงานเภสัชกรรม
ก. รายชื่อ
001 น.ส.พัชราภรณ์ เจ๊ะหลี
ข.กำหนดการสอบ
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559
ห้องประชุม 15/1 อาคารบริหาร ชั้น 2
มหวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
- 09.00 – 10.00 น. สอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง
- 10.00 – 11.30 น. สอบวิชาภาษาอังกฤษ (ให้นำดินสอ 2B มาด้วย)8. ผู้ช่วยพยาบาล (PN)
ก. รายชื่อ
001 น.ส.รัชนี หารศรีภูมิ
003 น.ส.วนัสนันท์ สุนทรพจน์
004 นายพรเทพ จงจิตร
005 น.ส.สุภาวีด หมิดหวัง
006 น.ส.วันเพ็ญ หมินหมัน
007 น.ส.เบญญทิพย์ สมรัตน์
008 น.ส.นวพร มาเกิด
009 น.ส.สุพักตร์ ชูขัย
010 น.ส.ภูวรา สุวรรณสาม
011 น.ส.สุดารัตน์ จิตร์นารี
012 น.ส.พัชราภรณ์ เจริญสวัสดิ์
013 น.ส.สุกัญญา สุวรรณธนู
014 นายเศรษฐา พลาผล
015 น.ส.กัญญารัตน์ คงละออ
016 นายศุภโชค แสงพลสิทธิ์
017 น.ส.รัตนาภรณ์ รักษ์กำเนิด
018 น.ส.วิภาดา จินดามณี
019 น.ส.ศราญรัตน์ ปัทมคม
020 นางดุษฎี ขาวทอง
021 น.ส.ชิดชนก แพนเดช
022 น.ส.นิติฐา ทุ่มเกิด
023 น.ส.สุธันวา สุรพงษ์
121 น.ส.ชญานินี เยาวะ


ข. กำหนดการสอบ
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1
อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8
มหวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
- 09.00-10.00 น. สอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง
- 10.00-11.30 น. สอบวิชาภาษาอังกฤษ (ให้นำดินสอ 2B มาด้วย)9. เจ้าหน้าที่เวชระเบียน
ก. รายชื่อ
001 น.ส.อาทิตา ชลสงคราม
002 น.ส.อาภาพร รัตณี
003 น.ส.จิรวรรณ คงคล้าย
004 น.ส.ศุภลักษณ์ มุสิด
005 น.ส.เจรจา สุขสบาย
006 น.ส.สุพรรณี จันทรรรัตน์
007 น.ส.มัณฑนา สุดารี
008 น.ส.จันทร์จิรา ฟุ้งเฟื้อง
009 นางกันติยาณัท ภูมี
010 นางพัชรี ศรีนะคช
011 น.ส.กนกวรรณ ทองคำ
012 นางบัญจรัตน์ คงบุญ
013 น.ส.วีรดา ประสารพจน์
014 น.ส.นิชาภา รัตนพันธ์
015 น.ส.ณัฎนันท์ รอดฤทธิ์
016 นายปรัชญา ไชยพงศ์
017 น.ส.โกสินทร์ พูลสวัสดิ์


ข. กำหนดการสอบ
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559
ห้องประชุม 15/2, 15/3 อาคารบริหาร ชั้น 2
มหวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
- 09.00 – 09.45 น. สอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง
- 10.00 – 11.30 น. สอบวิชาภาษาอังกฤษ (ให้นำดินสอ 2B มาด้วย)10. พนักงานรังสีเทคนิค
-ไม่มีผู้สมัคร-11. พนักงานเปล
ก. รายชื่อ
001 นายประสิทธิ์ พาลิชัน
002 นายศราวุธ ประธานทรง
003 นายโสภณ ราชมุณี
008 นายปัญญา สุพรรณพงค์
010 นายชัชวาล สุทธิ
011 นายณัฐพล แก้วปนทอง
012 นายจรูญ สะหะกุล
013 นายอนันต์ณพ โอทองคำ
015 นายวิทยา โต๊ะบ้าย
016 นายศรราม สายวารี
018 นายมารุต มะหมัด
019 นายธันวา โต๊ะกานี
021 นายธงชัย แก้วนาค
022 นายนิติธร ชุมศรี
023 นายนิวัฒน์ ชาติพงศ์
025 นายอภิสิทธิ์ บุญทองใหญ่
026 นายพงศ์ศรัญ คงทน
028 นายพิทักษ์ กูลระวัง
031 นายศุภชาติ ศรีสุกุล
032 นายทวีวัฒน์ สุวรรณพะโยม
033 นายสามารถ ชลธี


ข. กำหนดการสอบ
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3
อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8
มหวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
- 13.00-14.00 น. สอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง12.พนักงานขับรถพยาบาล
ก. รายชื่อ
002 นายสมใจ จันทรมณี
005 นายพาณิชย์ รักเถาว์
006 นายพิเชฐ โส้สมัน
008 นายจักรฤต เสนทอง
009 นายอรรถวิท ผึ้งภักดี
013 นายทวีศักดิ์ ขวัญนาค
015 นายสามารถ ชลธี


ข. กำหนดการสอบ
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3
อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8
มหวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
- 13.00-14.00 น. สอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง13.ผู้ช่วยประจำห้องปฏิบัติการ
ก. รายชื่อ
001 น.ส.ปรางค์วดี อาลิแอ
002 น.ส.ปรางทิพย์ จิตแจ่ม
003 น.ส.วริยา นวลนุช
004 น.ส.ดวงใจ สมจิตต์
005 น.ส.วิจิตรา พุกตื้อ
006 น.ส.จรีย์ สายวลประดิษฐ์
008 น.ส.กุสุมา สุขวัลลิ
009 น.ส.บุญญวีร์ ศรีเผด็จ
011 น.ส.ภัคกุล รัศมีสมศรี
013 น.ส.วรรณิภา อินณรงค์
014 นายอนุรักษ์ หนูน้อย
015 น.ส.ศศิกร สุทธิรักษ์
017 น.ส.แสงสว่าง แก้วมีศรี
018 น.ส.อันรี หัตถประดิษฐ์
019 น.ส.ลักษณาพร หัตถิ
020 น.ส.ปรียา อินทรทัศน์
021 น.ส.นูรมี มาหะมะ
022 น.ส.วรรณวิภา อัคกาญจน์
024 น.ส.เพ็ญนภา กายฤทธิ์
025 น.ส.ศิริพร สุดสนอง
026 นายชัชวาล สุทฺธิ
027 นายณัฐพล แก้วปนทอง
028 น.ส.พนิดา คนสุภาพ
029 น.ส.ณัฐวรรณ สุขสำราญ
030 น.ส.รติรศ เจริญสุข
031 น.ส.เสาวนิตย์ แซ่เฮง
032 น.ส.สมฤทัย ช่วยชัย
033 น.ส.มัญชุพร อินทวงศ์
035 น.ส.อรสา สีขาว
037 น.ส.จิรวรรณ วัยวัฒน์
038 น.ส.จรัญญา ทองเนื้องาม
039 น.ส.สาลินี คงชัย
040 น.ส.วรรณิศา แซ่ล่อ
041 นายนิติธร ชุมศรี
042 น.ส.นิตยา สุขใส
043 นายมนัสนันท์ สุพรรณพงศ์
044 น.ส.สุนิสา กุลบาล
045 น.ส.ชาลิณี หัสดี
046 นายปรีชา พิชัยยุทธ์
047 น.ส.ภัทรสุดา ปานดำ
048 น.ส.กฤษณา มนุษย์
049 น.ส.จุฑารัตน์ รื่นรส
050 น.ส.จิรพรรณ ศรีจันทร์
052 น.ส.ธนกาญจน์ เมืองจันทร์
053 นายลักษณ์พล จันทร์อุดม
054 น.ส.วรรณี อะหลี
055 นายวุฒิชัย มณีฉาย
056 น.ส.ณัฎฐณิชา จันพลโท
057 นายณรงค์ บุญยเกียรติ
059 นายธีระวัฒน์ อินทร์จันทร์
060 นางสุปราณี คงนาค


ข. กำหนดการสอบ
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3
อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8
มหวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
- 13.00-14.00 น. สอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง

 

 


TOP