ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 24/๒๕๕9 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 3 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 24/2559 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2559 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้

ก. รายชื่อ
1 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา
002 นางสาวอาดีละห์ สาและ
003 นางสาวพิมพ์นารา เชาวลิต
009 นางสาวโสภา จันทมาศ
010 นางสาวณัฏฐนริน สมจิตร
102 นางสาวสุธิดา วิเศษสาธร
103 นางสาวอรวรรณ มานะจิตต์


2.ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

001 นางสาวประภัสสร แซ่ตั้ง
004 นายสันติ บูหลัง
005 นางสาวฐิตมาภรณ์ ศรีจันทร์
006 นางสาวปิยฉัตร หนูคงบัตร

ข. หลักสูตรการสอบ
1. วิชาคอมพิวเตอร์ : สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office 2010 (MS Word, MS Excel และ MS PowerPoint)
2. วิชาภาษาไทย : สอบข้อเขียนสรุปประเด็น สรุปความ และเขียนบทความ
3. วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง : สอบข้อเขียนความรู้พื้นฐานในการเตรียมปฏิบัติการ กำหนดการสอบ

ค. กำหนดการสอบ
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1
อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (B8) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จ.นครศรีธรรมราช
- 08.00-10.00 น. สอบวิชาคอมพิวเตอร์
- 10.00 – 11.00 น. สอบวิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง
- 11.00-12.30 น. สอบวิชาภาษาไทย


TOP