ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงาน ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาศิลปศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามขั้นตอนที่ ๑ ที่มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปประกอบการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 20/๒5๕9 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 แล้วนั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินผลเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยกำหนดเกณฑ์การตัดสินผู้สอบแข่งขันได้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในขั้นตอนต่อไปจะต้องสอบได้คะแนนแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และต้องได้คะแนนรวมทุกวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 6๐ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ดังนี้

1. ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
ก. รายชื่อ
003 นายศรุติวงศ์ ลาภวงศ์
008 นางสาวณัฐวรรณ ขาวแก้ว
014 นางสาวพัชรี เมืองมุสิก
ข. กำหนดการสอบ : มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

2. ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาสังคมศาสตร์
ก. รายชื่อ
009 นางสาวณัฐวรรณ ขาวแก้ว
012 นางสาวสุกานดา คิดตะรักษ์
ข. กำหนดการสอบ : มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

3. ตำแหน่งนักวิชาการ สาขวิชาอาณาบริเวณศึกษา
ก. รายชื่อ
010 นางสาวณัฐวรรณ ขาวแก้ว
ข. กำหนดการสอบ : มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

4. ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม
ก. รายชื่อ
001 นางสาวณัรฐวดี ยอดแก้ว
005 นางสาวสุรางคณา อัตโน
011 นางสาวณัฐวรรณ ขาวแก้ว
102 นางสาวปัณดารีย์ สุนทรวราภาส
ข. กำหนดการสอบ : มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

 

 

 


TOP