ม.วลัยลักษณ์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการและลงนามสัญญารับทุนสนับสนุนศูนย์วิจัยความเป็นเลิศ