ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

อาจารย์ นพ. ธารินทร์ เพ็ญวรรณ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ร่วมบรรยายในการประชุมวิชาการระดับชาติ “สร้างเสริมสุขภาวะในระยะท้ายและการตายดี”อาจารย์ นายแพทย์ธารินทร์ เพ็ญวรรณ อาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมบรรยายในการประชุมวิชาการระดับชาติ “สร้างเสริมสุขภาวะในระยะท้ายและการตายดี” ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2559 ในหัวข้อเรื่อง “ความรู้ที่งอกงาม” ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ร่วมบรรยาย อีก 2 ท่าน ได้แก่ พว.เทวี ไชยะเสนจาก โรงพยาบาลสกลนคร และ อาจารย์ มนต์ศักดิ์ ชัยวีระเดช คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การประชุมดังกล่าว ดำเนินการโดยสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีจุดประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินชุดโครงการการสร้างเสริมสุขภาวะในช่วงท้ายของชีวิต ซึ่งเป็นชุดโครงการที่ดำเนินการระยะเวลาทั้งสิ้น 3 ปี ตั้งแต่ 1 กันยายน 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2559 มีผู้เข้าร่วมจากทั่วประเทศกว่า 800 คน

เนื้อหาในการเสวนาครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันประสบการณ์ (Knowledge Management) ของโครงการ Pal2Know ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการย่อยที่ 2 ที่เน้นการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice) บนสื่อออนไลน์ และเวทีเสวนาของบุคลากรสุขภาพ ผู้ป่วย ผู้ดูแล และอาสาสมัคร ทำให้ได้ผลิตผลเป็นหนังสือ และ หนังสือ e-book จำนวน 8 เล่ม รวมไปถึงฐานข้อมูลการวิจัยด้าน Palliative Care (การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง)

ผลลัพธ์จากชุดโครงการ ก่อให้เกิดการส่งเสริมในการทำงานด้าน Palliative Care ในประเทศไทยในวงกว้างอย่างเป็นรูปธรรม อันได้แก่ มีการพัฒนารองรับระบบการทำงาน การสร้างเครือข่ายในแต่ละพื้นที่ มีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่อง palliative care ทั้งในภาคประชาชนและบุคลากรสุขภาพ รวมไปถึงองค์ความรู้ใหม่ เช่น การจัดอบรมบุคลากรสุขภาพ อาสาสมัคร ผู้ดูแล การจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองทั่วประเทศ รวมไปถึงการผลิตหนังสือและสิ่งพิมพ์อื่นๆ

ยิ่งไปกว่านั้น ในงานประชุม นายแพทย์ชูชัย พรชำนิ รองเลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้รายงานถึงประกาศกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560 ว่า “ต้องมีแนวทางการสนับสนุน Palliative care เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่บ้านอย่างเหมาะสม สามารถเผชิญกับความเจ็บป่วยที่คุกคาม และมีคุณภาพที่ดีจนวาระสุดท้าย โดยเป็นการดูแลร่วมกันของหน่วยบริการ ครอบครัว ผู้ดูแลและชุมชน ตามแนวทางการดูแลที่เหมาะสม"

สำหรับสถานการณ์ Palliative care ในประเทศไทยนั้น จัดว่าอยู่ในระดับเริ่มต้น เนื่องจากได้รับการสนับสนุนเชิงนโยบายจากภาครัฐแล้ว แต่สถานการณ์ทั่วประเทศ ยังต้องมีการเพิ่มในหลายๆ ปัจจัย เช่น การเข้าถึงยาแก้ปวด การสร้างองค์ความรู้ในบุคลากร และการสร้างเครือข่าย เป็นต้น

ชุดโครงการนี้ จึงเป็นหนึ่งในจุดเริ่มต้น เพื่อพัฒนาแนวทางการดูแลแบบ Palliative care ในประเทศสืบต่อไป

ประมวลภาพ

TOP