อาจารย์ นพ. ธารินทร์ เพ็ญวรรณ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ร่วมบรรยายในการประชุมวิชาการระดับชาติ “สร้างเสริมสุขภาวะในระยะท้ายและการตายดี”