ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว
ครั้งที่ 16/๒๕59 ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม(หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร จำนวน 18 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกดังนี้
- ผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริง) คือ นายราเชนทร์ คุ้มสังข์
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรองเรียงตามลำดับดังนี้
1) นายโสรัจจ์ นนทศักดิ์
2) นางสาวบุษราคัม คงชู

ทั้งนี้กำหนดให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริงมารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 น. ณ ส่วนการเจ้าหน้าที่ อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

อนึ่งมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม


TOP