ม.วลัยลักษณ์-สกว.- สทท. ประชุมหารือ ต่อยอดงานวิจัยด้านการท่องเที่ยว