ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์-สกว.- สทท. ประชุมหารือ ต่อยอดงานวิจัยด้านการท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ที่ห้องรับรองสภามหาวิทยาลัย อาคารบริหาร ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีม.วลัยลักษณ์(มวล.) พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพย์สินและ ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ม.วลัยลักษณ์ ประชุมร่วมกับ ดร.อดิษฐ์ ชัยรัตนานนท์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ฝ่ายนโยบายและวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาวดี โพธิยะราช รองผู้อำนวยการฝ่ายทุนวิจัยมุ่งเป้า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรธิกา พังงา ผู้ประสานงานโครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ สกว. เพื่อหารือความร่วมมือทางด้านการวิจัยและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ประจำปี พ.ศ. 2560-2562การประชุมในครั้งนี้ทั้งผู้บริหารของ มวล. สกว. และ สทท. ร่วมกันหารือในประเด็นการวิจัยทางด้านการท่องเที่ยวในปีพ.ศ.2560-2562 กับคณะนักวิจัยจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งศูนย์ความเป็นเลิศฯ นี้ได้ยกระดับมาจากหน่วยวิจัยการบริโภคและเศรษฐกิจยั่งยืน ม.วลัยลักษณ์

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือในประเด็นการวิจัยเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยวในปีพ.ศ. 2560-2562 การบริการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณค่าสูง และการจัดทำโมเดลสถาบันการศึกษาด้านความเป็นเลิศด้านการการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ทั้งนี้ รักษาการแทนอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ ได้เน้นย้ำถึงการให้ความสำคัญกับการวิจัย โดยเฉพาะการวิจัยทางด้านการท่องเที่ยวซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีนักวิจัยที่มีความสามารถพร้อมอยู่แล้ว หากมีหน่วยงานให้การสนับสนุนนักวิจัยก็จะสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตามงานวิจัยของมหาวิทยาลัย จะต้องเชื่อมโยงกับนโยบายการขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาล ไทยแลนด์ 4.0 เพี่อร่วมกันพัฒนาและแก้ปัญหาให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP