ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับเชิญให้เป็นประธานใน Session: Sustainable Pathways for the Thai Palm Oil Sector ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติประจำปีครั้งที่ 14 ของ RSPO

 

          ผศ.ดร.วาริท เจาะจิตต์ คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับเชิญให้เป็นประธานใน Session: Sustainable Pathways for the Thai Palm Oil Sector  ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติประจำปีครั้งที่ 14 ของ RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2559 ที่ผ่านมาโดยมีนักวิชาการ นักวิจัย ผู้ร่วมประชุมจากทั่วโลกประมาณ 1,000 คน RSPO เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มุ่งหวังให้การผลิตปาล์มน้ำมันของโลกมีความยั่งยืนทั้งในประเด็นของ สุขภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และการใช้แรงงานเด็กและผู้สูงอายุ ผศ.ดร.วาริท เจาะจิตต์ ได้รับเชิญจาก RSPO ให้เป็น Chair ใน Session: Sustainable Pathways for the Thai Palm Oil Sector ซึ่งมีนักวิชาการจากประเทศอิตาลี เนเธอร์แลนด์ และประเทศไทย ร่วมกันนำเสนอผลงานวิจัยที่จะขับเคลื่อนการผลิตปาล์มน้ำมันของประเทศไทยให้มีความยั่งยืน เท่าเทียม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โดยหนึ่งในนักวิจัยไทยที่นำเสนอในการประชุมครั้งนี้คือ ผศ.สมใจ หนูผึ้ง จากสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 

 

 
  


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://sap.wu.ac.th

TOP