ข่าวเด่น

เจ๋ง!อาจารย์ ม.วลัยลักษณ์ ได้รับคัดเลือกจากสมเด็จพระเทพฯ เข้าร่วมโครงการ GYSS ประจำปี 2560สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ พระราชทานคัดเลือก อาจารย์ ดร. พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร หลักสูตรวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ ม.วลัยลักษณ์ เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Global Young Scientist Summit : GYSS) ครั้งที่ 5 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งเป็นการประชุมที่จัดขึ้น เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ที่ประสบความสำเร็จทางด้านวิทยาศาสตร์ (ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาต่างๆ , ผู้ได้รับเหรียญรางวัล Fields, ผู้ได้รับรางวัล IEEE และรางวัล Millennium Technology) กับเยาวชนและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ หวังเปิดโลกทัศน์ทางวิชาการ และเรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ๆ จากประสบการณ์จริงของนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก

โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) รับสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระประสงค์ให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ของไทย มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม GYSS โดยการคัดเลือก นิสิต นักศึกษา นักวิทยาศาสตร์ และนักวิจัยรุ่นใหม่ของไทยที่มีศักยภาพและคุณสมบัติที่เหมาะสมจากทั่วประเทศ และนำรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงคัดเลือกในขั้นตอนสุดท้าย จำนวน 5 คน เป็นตัวแทนประเทศไทยในการเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

ในปีนี้ อาจารย์ ดร. พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร หลักสูตรวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ ม.วลัยลักษณ์ ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมชีวเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ Imperial College London ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 5 ตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการประชุม GYSS ประจำปี 2560 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 21 มกราคม 2560 ณ สาธารณรัฐสิงค์โปร์

ข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP