ข่าวการศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจร่วมฟังเสวนาเรื่อง "การวิจัยทางมานุษยวิทยา : การบันทึกและวิเคราะห์งานภาคสนามในต่างแดน"

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเอเชียศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจร่วมฟังประสบการณ์การวิจัยทางมานุษยวิทยาในต่างแดน ในหัวข้อ "การวิจัยทางมานุษยวิทยา : การบันทึกและวิเคราะห์งานภาคสนามในต่างแดน" โดยนักมานุษยวิทยารุ่นบุกเบิกของไทย อาจารย์สุริยา สมุทคุปติ์ ในวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://sla.wu.ac.th/sla/site/ViewNews/751

TOP