ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม RRi WU Forum 2017มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม(พวอ.) จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดกิจกรรม RRi WU Forum 2017 เพื่อนำเสนอรายงานความก้าวหน้าผู้ที่ได้รับทุนวิจัยและการประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมกว่า 50 คนโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับ ว่า กิจกรรม RRi WU Forum 2017 นำเสนอรายงานความก้าวหน้าผู้ที่ได้รับทุนวิจัยและการประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ที่ได้รับทุนสนับสนุนในปี 2558 ได้นำเสนอรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัย และการประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ในนามของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ภวสันต์ ผู้อำนวยการโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และคณะ ที่ได้ให้เกียรติมาจัดกิจกรรม RRi Wu Forum 2017 ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตลอดจนนักศึกษาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยคุณภาพไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อไป

จากนั้นนักศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนทุน พวอ. ระดับปริญญาเอก จำนวน 5 คน นำเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัยในรูปแบบปากเปล่าและนักศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 4 คน นำเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์

ทั้งนี้ นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ที่ได้รับทุน (พวอ.) ประจำปี 2558 จำนวน 17 ทุน แบ่งเป็น นักศึกษาปริญญาเอก จำนวน 7 ทุน จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 5 ทุน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1 ทุน และมหาวิทยาลัยทักษิณ 1 ทุน และนักศึกษาปริญญาโท จำนวน 10 ทุน จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 ทุน มหาวิทยาลัยทักษิณ 4 ทุนและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1 ทุน โดยในส่วนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้ได้รับทุน ได้แก่ นางสาวสิริพร แช่มสนิท นักศึกษาปริญญาเอก สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และนายวิทธวัช ราชรองรัง นักศึกษาปริญญาโท สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ประมวลภาพ

ข่าว/ภาพ โดย นางสาวชลธิชา ปานแก้ว ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP