ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรการใช้ SPSS เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล รุ่น 12 ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร การใช้ SPSS เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล รุ่น 12 ในวันที่ 24-25 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี โดยมี อาจารย์ ดร.วนิดา ลิ่มมั่น อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้นักวิจัยทั้งนักศึกษา ป.โท-เอก ครูอาจารย์ และผู้ที่ทำงานวิจัยในหน่วยงานต่างๆ ได้ใช้โปรแกรม SPSS เพื่อการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณด้วยคอมพิวเตอร์ ได้อย่างรวดเร็ว

ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างแฟ้มข้อมูล การนำเสนอข้อมูล การคำนวณค่าสถิติเบื้องต้น การทดสอบสมมติฐาน ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม SPSS ที่ได้รับความนิยม เนื่องจากใช้งานง่าย หามาใช้ได้ง่าย โปรแกรมมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา มาประยุกต์ใช้ให้ถูกต้องกับลักษณะงานวิจัยของตนเอง

ค่าใช้จ่าย (รวมเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน)
O นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ ท่านละ 2,000 บาท
O บุคคลทั่วไป ท่านละ 2,500 บาท

ผู้สนใจสามารถสมัครพร้อมชำระเงินภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2559 (ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและไม่ถือเป็นวันลา)

สอบถามและสมัครได้ที่ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ชั้น 9 อาคาร P.C.Tower ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0-7722-5260-3 หรือ 089-6521250-1 E-mail: wu.surat@gmail.com


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://surat.wu.ac.th/news-spss12.php

TOP