รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรการใช้ SPSS เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล รุ่น 12 ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี