เชิญชวนร่วมกิจกรรม "อ่านร้อยกรองร้องเพลงถวายพ่อ..."