ข่าวการศึกษา

พิธีลงนามบันทึกความตกลงจัดอบรมใบอนุญาตขับรถอาจารย์ ดร.เลิศชาย ศิริชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมพิธีลงนามบันทึกความตกลงในการจัดการอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์ ระหว่างสำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราชกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี นายมานพ สุทธิพงษ์ รักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้แทนจากกรมการขนส่งทางบก เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช

นายมานพ สุทธิพงษ์ รักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและต่ออายุใบอนุญาตขับรถต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้การขับรถเป็นไปด้วยความปลอดภัย ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ และเป็นทางเลือกของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็วมากขึ้น จึงร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพ มีความพร้อมในการดำเนินการได้ โดยมีการจัดอบรมวิทยากรของสถาบัน การสนับสนุนสื่อ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามมาตรฐานการฝึกอบรม ทั้งนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายสถาบันการศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราชในการจัดกิจกรรมต่างๆ ด้วยดีตลอดมา และพร้อมอำนวยความสะดวกจัดเวลาให้นักศึกษาที่ผ่านการอบรมเดินทางไปสอบเป็นหมู่คณะ

โอกาสนี้ อาจารย์ ดร.เลิศชาย ศิริชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาได้กล่าวถึงกล่าวถึงนโยบายของมหาวิทยาลัยว่า ได้ส่งเสริมความปลอดภัยในการขับขี่ โดยเริ่มใช้มาตรการบังคับสวมหมวกนิรภัย การไม่อนุญาตให้รถที่ไม่ต่อทะเบียนวิ่งภายในมหาวิทยาลัย และนักศึกษาต้องมีใบขับขี่ การจัดฝึกอบรมสอบใบขับขี่จะช่วยให้นักศึกษาได้มีความรู้ ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร มีความปลอดภัยในชีวิต สามารถเรียนจนสำเร็จการศึกษาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคม และเนื่องจากนักศึกษาเป็นความหวังของผู้ปกครอง หากเกิดอุบัติเหตุขึ้น จะเกิดความสูญเสียอย่างยิ่งกับครอบครัว การที่หน่วยงานทุกฝ่ายมาช่วยทำงานไม่ใช่เพียงแค่ปฏิบัติตามหน้าที่ แต่เป้าหมายอยู่ที่ต้องการให้นักศึกษาที่เปรียบเสมือนลูกหลานมีความปลอดภัยในการใช้ชีวิต ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ประกาศมาตรการความปลอดภัยจาการขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ เพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 นักศึกษาต้องสวมหมวกนิรภัยผ่านเข้าออกมหาวิทยาลัยและเขตหอพักนักศึกษา นักศึกษาที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม จะถูกดำเนินการทางวินัยและตัดคะแนนความประพฤติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด นอกจากนี้ทางส่วนกิจการนักศึกษาได้จัดให้มีการอบรมให้นักศึกษาที่ต้องการสอบขอรับใบอนุญาตขับรถอย่างต่อเนื่อง และประสานนำนักศึกษาที่ผ่านการอบรมเดินทางไปสอบข้อเขียน และภาคปฏิบัติที่สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพ

TOP